ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  โครงการ”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ศ. กิตติคุณ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ
พลเอกประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการธิการ พร้อมคณะ ในการประชุม ติดตามรายงานความก้าวหน้าระยะ 5 เดือนภายใต้โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศเครือข่ายยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำปี 2565 โครงการแผน”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ผศ. เจษฎา ร่มเย็น หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย

โครงการย่อยที่1 การยกระดับการผลิตและตลาดโคเนื้อลิกอร์สู่การแข่งขันเชิงพานิชย์  โดย ผศ.ดร.สมคิด  ชัยเพชร

โครงการย่อยที่2 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเมืองนครบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน โดย ดร.รัตนา อุ่นจันทร์

โครงการย่อยที่3 การเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวด้วยการยกระดับระบบการผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างครบวงจร โดย ดร.กิตติชนม์  อุเทนะพันธ์

ณ หอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่)

ภาคบ่าย ผศ. เจษฎา ร่มเย็น หัวหน้าชุดโครงการวิจัย นำคณะกรรมการธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการย่อยที่2 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเมืองนครบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง  ลงพื้นที่ แปลงต้นแบบวัตถุดิบสำหรับ ผลิตเครื่องแกง ณ โคกหนองนาชะมายโมเดล ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช