งานวิชาการและวิจัย

ขั้นตอนการเสนอหนังสือไปราชการ ณ ในประเทศ กรณีไปนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ขั้นตอนการเสนอหนังสือไปราชการ ณ ในประเทศ กรณีไปนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ นักวิจัยจัดทำแบบประเมินพิจารณาเรื่องตามแบบฟอร์มกองทุนหน่วยงาน เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนฯ หน่วยงาน ตามลำดับขั้นตอนดังไฟล์แนบ

รายชื่อบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558

รายนามบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2559 ลงทะเบียนเว็บไซต์ http://mt.rmutsv.ac.th/system/jobrmutsv

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้กับสมาชิกท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน เป็นการบริการวิชาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางส่งเสริมและ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2557

การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ให้นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ http://sis.rmutsv.ac.th/saiyai