ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานวิชาการและวิจัย

ขั้นตอนการเสนอหนังสือไปราชการ ณ ในประเทศ กรณีไปนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ขั้นตอนการเสนอหนังสือไปราชการ ณ ในประเทศ กรณีไปนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ นักวิจัยจัดทำแบบประเมินพิจารณาเรื่องตามแบบฟอร์มกองทุนหน่วยงาน เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนฯ หน่วยงาน ตามลำดับขั้นตอนดังไฟล์แนบ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้กับสมาชิกท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน เป็นการบริการวิชาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางส่งเสริมและ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2557

การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ให้นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ http://sis.rmutsv.ac.th/saiyai