รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ

สาขาวิชาการเงิน

บธ.บ.การเงิน ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บธ.บ.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

บธ.บ.การจัดการการตลาด ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางการค้า ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ

บธ.บ.การจัดการเป็นผู้ประกอบการ ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการ

บธ.บ.การจัดการ ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต ภาคปกติและภาคสมทบ

สาขาวิชาการเงิน

บธ.บ.การเงิน ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บธ.บ.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

บธ.บ.การจัดการการตลาด ภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการ

บธ.บ.การจัดการ ภาคปกติและภาคสมทบ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรต่อเนื่อง

บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรต่อเนื่อง