ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 

สาขาวิชาการบัญชี

บช.บ.บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ

 

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

บธ.บ.การจัดการการตลาด ภาคปกติ

 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางการค้า ภาคปกติ

 

สาขาวิชาการจัดการ

บธ.บ.การจัดการ ภาคปกติ

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน
 

สาขาวิชาการบัญชี

บช.บ.บัญชีบัณฑิต ภาคปกติและภาคสมทบ

 

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

บธ.บ.การจัดการการตลาด ภาคปกติ

 

สาขาวิชาการจัดการ

บธ.บ.การจัดการ ภาคปกติและภาคสมทบ

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรต่อเนื่อง

บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรต่อเนื่อง