ความพึงพอใจการให้บริการ ไตรมาส 2 ปี 2564

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2564)