ความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2563