รายงานสรุปสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ปี 64 ไตรมาสที่ 2

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2564)