ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการบัญชีและการเงิน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรยืมใช้)

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิศพิไล ทองใส (ประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย ชำนาญกิจ
 3. อาจารย์อรัญญา จินาชาญ
 4. อาจารย์วไลภรณ์ นวลสอาด
 5. อาจารย์พิมลสวาดิ ศรียา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2560)

 1. อาจารย์พรรวจี จันทร์นิ่ม (ประธานหลักสูตร )
 2. อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อภิโชติภูดินันท์
 4. อาจารย์สุภาพร ก้งจี้

หลักสูตรการเงิน

 1. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ (ประธานหลักสูตร )
 2. นางสุวัฒนา   พวงสุวรรณ
 3. นางอรอุมา สำลี
 4. นางสาวภัททรา  สมประสงค์