หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการบัญชี

อาจารย์ ดร.พัชรี  พระสงฆ์
ปร.ด.(การบัญชี)
หัวหน้าสาขา
อาจารย์พรรวจี  จันทร์นิ่ม
บธ.ม.(การบัญชี)
อาจารย์จตุพร    อภิโชติภูดินันท์
บช.ม.(การบัญชี)
อาจารย์ภูษณะ  พลสงคราม
บธ.ม.(การบัญชี)
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์อัญชลี  สนดี
บธ.ม.การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
อาจารย์เฉลิมเกียรติ  ร่างเล็ก
บธ.ม.(การบัญชี)
อาจารย์โสพิศพิไล  ทองใส
บธ.ม.(การบัญชี)
อาจารย์หยาดพิรุฬห์  สิงหาด
บช.ม.(การบัญชี)
อาจารย์อรัญญา  จินาชาญ
บธ.ม.(การบัญชี)
อาจารย์ภณิดา  สมบัติชัย
บธ.ม.(การบัญชี)
ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย  ชำนาญกิจ
บช.ม.(การบัญชี)
อาจารย์ปุณยทรรศน์  คงแก้ว
บช.ม.(การบัญชี)
นางอารยา  แก้วคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป