หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการบัญชี


ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย  ชำนาญกิจ

Acting Sub LT. ORATHAI  CHAMNANKIJ
หัวหน้าสาขาการบัญชี
Head of Accounting Department

ดร.พัชรี  พระสงฆ์

DR. PHATCHAREE PRASONG
ปร.ด.(การบัญชี)

นางพรรวจี จันทร์นิ่ม

MRS.PUNWAJEE  JUNNIM
บธ.ม.(การบัญชี)

นางจตุพร  อภิโชติภูดินันท์

MRS. JATUPORN   APICHOTPHUDINUN
บธ.ม.(การบัญชี)


นางสาวอัญชลี  สนดี

MISS UNCHALEE  SONDEE
บธ.ม.การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม


นายภูษณะ  พลสงคราม

บธ.ม.(การบัญชี)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก


นายเฉลิมเกียรติ  ร่างเล็ก

บธ.ม.(การบัญชี)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก


นางสาวโสพิศพิไล  ทองใส
MISS SOPISPILAI  THONGSAI
บธ.ม.(การบัญชี)


นางสาวหยาดพิรุฬห์  พิทักษ์ศักดานนท์ 

MRS. YHARDPIRUN  PITAKSAKDANON
บธ.ม.(การบัญชี)

นางสาวอรัญญา  จินาชาญ 

MISS ARUNYA  JINACHAN
บธ.ม.(การบัญชี)

นางสาวปุณยทรรศน์ คงแก้ว

MISS PUNYATHUD KONGKAEW
บธ.ม.(การบัญชี)

นางสาวสุวิสา  ไชยสุวรรณ

MISS SUWISA  CHAISUWAN
บธ.ม.(การบัญชี)


นางสาวสุภาพร  ก้งจี้

MISS SUPAPORN KONGCHI
บธ.ม.(การบัญชี)


นางอารยา  แก้วคง

MRS.ARAYA  KAEWKHONG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Administrative Officer