บุคลากรสาขาการเงิน

อาจารย์สุวัฒนา  พวงสุวรรณ
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ธนัชชา  สุริยวงศ์
MBA. (Finance)
อาจารย์พชรพร  ปานชู
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์กนกนาถ  ศรีกาญจน์
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)

อาจารย์อรอุมา  ร่มเย็น
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)

น.ส.รุ่งฤดี  เครือเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป