หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการเงิน


นางสุวัฒนา   พวงสุวรรณ

MRS. SUWATTNA PUANGSUWAN
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
หัวหน้าสาขาการเงิน
Head of Finance Department

นางอรอุมา สำลี

MRS. ONUMA  SUMLEE
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)

นางสาวกนกนาถ  ศรีกาญจน์

MISS KANOGNART  SREGARN
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)

นางสาวภัททรา  สมประสงค์

MISS PHATTRA  SOMPRASONG
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)

นางสาวรุ่งฤดี   เครือเนตร

MISS RUNGRUDEE  KHANATE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Administrative Officer