หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการเงิน

อาจารย์สุวัฒนา  พวงสุวรรณ
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ธนัชชา  สุริยวงศ์
MBA. (Finance)
อาจารย์พชรพร  ปานชู
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์กนกนาถ  ศรีกาญจน์
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)

อาจารย์อรอุมา  ร่มเย็น
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)

น.ส.รุ่งฤดี  เครือเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป