หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาระบบสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค
ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา)
หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา
ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา)

email : nattapong.k@rmutsv.ac.th
website : https://sites.google.com/view/nattapong-kaewboonma/ 

ผศ.กรกนก  โภคสวัสดิ์
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์จันทิรา  ภูมา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  
อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์เบนจามิน  ชนะคช
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์ภูริวัฒน์  เลิศไกร
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
อาจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์  ถมแก้ว
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
อาจารย์พจนา  หอมหวล
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด
ศล.ม.(คอมพิวเตอร์อาร์ต)  
อาจารย์พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์จุฑาภรณ์  ย่องอั้น
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 
อาจารย์กาญจนา  แก้วทอง
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
นายณรงค์ชัย  มาคง    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป