หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาระบบสารสนเทศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา

Asst. Prof. Dr. NATTAPONG KAEWBOONMA
Ph.D. (Information Studies)
หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
Head of Information Systems Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค

DR.KANYANEE THONGLEAMNAK
Ph.D. (Information Studies)

นางสาวจันทิรา  ภูมา

MISS JANTIRA   PHOOMA
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  

ดร.อภิชัย จันทร์อุดม

DR.APICHAI CHANUDOM
Ph.D. (Information and Mechanical System Engineering)

นายเบนจามิน  ชนะคช

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นายปิยะพงศ์ เสนานุช

MR. PIYAPONG   SENANUT
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

นายภูริวัฒน์ เลิศไกร

MR. PURIWAT   LERTKRAI
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)


นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรอด

MISS SAOWALUCK BOONRAWD
ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)


ว่าที่  ร.ต. หญิงจิราภรณ์  ถมแก้ว
ACT. SUB. LT. JIRAPORN THOMKAEW
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 


นางสาวนุชากร คงยะฤทธิ์
MISS NUCHKORN KONGYARIT
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายพรประเสริฐ  ทิพย์เสวต
MR. PORNPRASERT THIPSAWET
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางสาวพจนา หอมหวล
MISS  PODJANA HOMHAUL
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางสาวกาญจนา แก้วทอง
MISS KANCHANA KAEWTHONG
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

นางจุฑาภรณ์  เลิศไกร
MRS. JUTAPORN  LERTKRAI
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายณรงค์ชัย มาคง
MR.NARONGCHAI  MAKHONG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Administrative Officer