หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา
Ph.D. (Information Studies)
หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
email : nattapong.k@rmutsv.ac.th
website : https://sites.google.com/view/nattapong-kaewboonma

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
อาจารย์ ดร.กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค
Ph.D. (Information Studies)
อาจารย์จันทิรา  ภูมา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
อาจารย์ ดร.อภิชัย  จันทร์อุดม
Ph.D. (Information and Mechanical System Engineering)
อาจารย์เบนจามิน  ชนะคช
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด
ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)  
อาจารย์ภูริวัฒน์  เลิศไกร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
อาจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์  ถมแก้ว
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
อาจารย์พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อาจารย์กาญจนา  แก้วทอง
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
อาจารย์พจนา  หอมหวล
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
อาจารย์จุฑาภรณ์  ย่องอั้น
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 
นายณรงค์ชัย  มาคง    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป