หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการจัดการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพยมพร  รักษาชล

Asst. Prof. PAYOMPORN  RAKSACHON
กจ.ม. (การจัดการ)
หัวหน้าสาขาการจัดการ
Head of Management Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เลิศสกุล

Asst. Prof. JINTANA  LERDSAKUL
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร  สุขสมภักดิ์

Asst. Prof. VALAIPORN SUKSOMPHAK
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  โภชากรณ์

Asst. Prof.SUWANNEE  PHOCHAKORN
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แสงทอง

Asst. Prof. DR. KITTISAK SANGTONG
ปร.ด. (การจัดการ)

ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์

DR. KIATKAJON CHAIRAT
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)

ดร.ณัฎฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง
DR.NUTWORADEE KANITTINSUTTITHONG
ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)

ดร.บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง

DR.BUPPACHAT TAENGKLIANG
Ph.d. (Management)

ดร.นิธิพัฒน์  รัตนบุรี

DR. NITIPAT  RATTANABURI

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์
DR. CHANYANOOT  MORASIL
ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมหนุษย์)

นายปิยะ  เพชรสงค์
MR. PIYA   PECHSONG 
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

นางสาวอานิสรา  สังข์ช่วย
MISS ANISARA SUNGCHUAI
บจ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นางสาวเกศกุฎา  โกฏิกุล 
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นางสาวกฤติกา  จินาชาญ 
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย)
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

นายธิรนันท์ วัฒนโยธิน

MR.TIRANAN WATTANAYOTIN
บธ.ม. (โลจิสติกส์และซัพลาย)

นางสาวอรปวีณ์  เลิศไกร

MISS ONPAWEE LERTKRAI
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)

นายดนวัต  สีพุธสุข

MR.DONNAWAT SEEPUTSUK
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)

นางสาวมัณฑนา แดงเพชร

MISS MANTANA DAENGPHET
บธ.ม. (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต)

นางสาวศิริลักษณ์  หนูทอง

MISS SIRILUK NOOTHONG
บธ.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

นางสาวนภาพร เทพรักษา

MISS NAPAPORN THEPRAKSA
บธ.ม. (การจัดการ)

นางสาวชริสรา  ปานทอง

MISS CHARISARA  PANTHONG
บธ.ม. (การจัดการ)

นางสาวสุนิษา  จันทร์ประสิทธิ์

MISS SUNISA  JANPRASIT
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Administrative Officer

นางสาวมัฐณิกา ดาบทอง
MISS MUTNIKA  DABTONG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Administrative Officer