หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการจัดการ

ผศ.โพยมพร  รักษาชล  
กจ.ม. (การจัดการ)
หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แสงทอง  
ปร.ด. (การจัดการ)
ผศ.วไลพร  สุขสมภักดิ์  
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์  
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ผศ.จินตนา  เลิศสกุล  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ผศ.อลิสา  เลี้ยงรื่นรมย์  
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

อาจารย์ ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์วดี  คณิตินสุทธิทอง
ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)
อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์  
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
อาจารย์อานิสรา  สังข์ช่วย  
บจ.ม. (การจัดการทั่วไป)
อาจารย์ชัญญานุช  โมราศิลป์  
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์  รัตนบุรี  
นม. (นิติศาสตร์)
อาจารย์เกศกุฎา  โกฏิกุล  
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
อาจารย์กฤติกา  จินาชาญ  
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย)
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน  
บธ.ม. (โลจิสติกส์และซัพลาย)
อาจารย์ภูเด่น  แก้วภิบาล  
วท.ม. (การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์)
อาจารย์มัณฑนา  แดงเพชร  
บธ.ม. (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต)

อาจารย์ณัฐพัชร์  แป้นดวง  
บธ.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

อาจารย์ศิริลักษณ์  หนูทอง
บธ.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
อาจารย์นภาพร  เทพรักษา
บธ.ม. (การจัดการ)
อาจารย์ดนวัต สีพุธสุข
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
นางสาวสุนิษา  จันทร์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป