หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการตลาด


นายเจษฎา  ร่มเย็น

MR. JASADA  ROMYAN
บธ.ม.(การตลาด)
หัวหน้าสาขาการตลาด
Head of Marketing Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อิศราพร ใจกระจ่าง
Asst. Prof. ISSARAPORN  JAIGRAJANG
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา  รัตนสุภา

Asst. Prof. PANIDA   RATTANASUPA
บธ.ม.(การตลาด)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  มุณีศรี
Asst. Prof. SAVITREE  MUNEESRI
บธ.ม.(การตลาด)

ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ

DR.SITTICHAI  NUANSATE
Ph.D Marketing

นางสุภาพร  ไชยรัตน์

MRS.SUPAPORN  CHAIRAT
บธ.ม.(การตลาด)

นางสาวสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ

MRS.SUTIKAN KAEWKONGBON
บธ.ม.(การตลาด)

ดร.สุพัตรา  คำแหง

DR.SUPATRA  KHUMHAENG

นางสาวเย็นจิต  นาคพุ่ม
MISS YENJIT  NARKPHUM
บธ.ม.(การตลาด)

นางสาววิภาวี  พันธ์ทอง
MISS WIPAVEE  PUNTHONG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Administrative Officer