หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการตลาด

อาจารย์เจษฎา  ร่มเย็น
บธ.ม.(การตลาด)
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ ดร. สิทธิชัย  นวลเศรษฐ
Ph.D Marketing
ผศ.อิศราพร   ใจกระจ่าง
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ผศ.พนิดา  รัตนสุภา
บธ.ม.(การตลาด)
ผศ.สาวิตรี  มุณีศรี
บธ.ม.(การตลาด)
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์
บธ.ม.(การตลาด)
อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ
บธ.ม.(การตลาด)
อาจารย์สุพัตรา  คำแหง
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
อาจารย์เย็นจิต  นาคพุ่ม
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
นางสางวิภาวี  พันธ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป