หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการตลาด

อาจารย์ ดร. สิทธิชัย  นวลเศรษฐ
Ph.D Marketing
หัวหน้าสาขา
ผศ.อิศราพร   ใจกระจ่าง
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ผศ.พนิดา  รัตนสุภา
บธ.ม.(การตลาด)
ผศ.สาวิตรี  มุณีศรี
บธ.ม.(การตลาด)
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์
บธ.ม.(การตลาด)
อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ
บธ.ม.(การตลาด)
อาจารย์สุพัตรา  คำแหง
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
อาจารย์เย็นจิต  นาคพุ่ม
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
อาจารย์เจษฎา  ร่มเย็น
บธ.ม.(การตลาด)
นางสางวิภาวี  พันธ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป