ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรงานวิชาการและวิจัย


อาจารย์สุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ
Mrs.Sutikan Kaewkongbon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
https://sutikank.sites.rmutsv.ac.th
sutikan.k@rmutsv.ac.th


อาจารย์อรัญญา จินาชาญ
Miss Arunya Jinachan
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
https://arunyaj.sites.rmutsv.ac.th
arunya.j@rmutsv.ac.th

อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
Mr.Pornprasert Thipsawet
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
https://pornprasertt.sites.rmutsv.ac.th
pornprasert.t@rmutsv.ac.th


นางสาวปิยภรณ์ คงศรีทอง
Miss Piyaporn Kongsritong
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย, งานวิจัย
งานวิเทศสัมพันธ์
piyaporn.k@rmutsv.ac.th

นายอนุวัฒน์ สุวรรณละออง
Mr.Anuwat Suwanlaong
หัวหน้างานวิทยบริการ
anuwat.s@rmutsv.ac.th

นางสาวสารภี ทองศรีแก้ว
Miss Sarapee Thongsrikeaw
งานบริการวิชาการ, งานหลักสูตรและตำรา,
งานศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
sarapee.t.m@rmutsv.ac.th

นางสาวรุ่งฤดี เครือเนตร
Miss Rungrudee Khrueanet
งานทะเบียนและวัดผล
rungrudee.k@rmutsv.ac.th

นางสาวสิรินยา โมสิกะ
Miss Sirinya Mosika
งานสหกิจและฝึกงาน,
งานเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน,

sirinya.m@rmutsv.ac.th