ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรงานวิชาการและวิจัย


ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์

DR. KIATKAJON CHAIRAT
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean for Academic and Research Affairs

นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ

MRS. SUTIKAN KAEWKONGBON
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
Assistant Dean for Academic and Research Affairs

นายภูริวัฒน์ เลิศไกร

MR. PURIWAT   LERTKRAI
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์/หัวหน้างานฝึกงานและสหกิจศึกษา
Assistant Dean for Academic and Research Affairs
Head of International Affairs /
Head of Internships and Cooperative Education

นางสาวปิยภรณ์  คงศรีทอง 

MISS. PIYAPORN KONGSRITONG
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
Head of Academic and Research

นางสาวอรัญญา  จินาชาญ 

MISS ARUNYA  JINACHAN
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
Head of Registration and Assessment Section

นายธิรนันท์ วัฒนโยธิน

MR. TIRANAN WATTANAYOTIN
หัวหน้างานบริการวิชาการ
Head of Academic Services

นายอนุวัฒน์ สุวรรณละออง

MR. ANUWAT SUWANLAONG
หัวหน้างานวิทยบริการ/
งานสารสนเทศงานวิชาการ
Head of Academic Services/ Information Technology

นายสิทธิพงษ์ จินาชาญ
MR. Sitthipong  Jinachan
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ/
งานสารสนเทศงานวิชาการ
Human Resources Officer / Information Technology

นางสาวศรีสมร  ศรหนู

MISS SRISAMORN SORNNOO
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
Registration and Evaluation Officer

นางสาวสารภี ทองศรีแก้ว

MISS. SARAPEE THONGSRIKEAW
เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี
Academic and Technical Service Officer

นางสาวมรรษสิณีช์ สวัสดี
MISS MASSINEE SAWASDEE
งานวิเทศสัมพันธ์/ งานหลักสูตรและตำรา
International Affairs/ Curriculum and Textbook

นางสาวสิรินยา  โมสิกะ

MISS SIRINYA  MOSIKA
เจ้าหน้าที่งานฝึกงานและสหกิจศึกษา
Internship and Cooperative Education Officer