ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรงานบริหารและวางแผน


ดร.พัชรี  พระสงฆ์

DR.PHATCHAREE PRASONG
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Deputy Dean for Management and Planning

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์

DR.CHANYANOOT  MORASIL
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Assistant Dean for Management and Planning

นางสาวโสพิศพิไล  ทองใส

MISS SOPISPILAI  THONGSAI
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Assistant Dean for Management and Planning

นางเครือวัลย์  หม่อมปลัด

MRS. KHRUAWAN  MOMPALAD
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
เจ้าหน้าที่งานนโยบายแผนและงบประมาณ/ งบการเงิน
Head of Administration and Planning
Planning and Budgeting Officer / Financial Officer

นางสาวพวงเพ็ญ  ขุนทองแก้ว

MISS PUANGPEN KHUNTONGKAEW
เจ้าหน้าที่บัญชี
Accounting  Officer

นางสาวพาทินี  นวลศรี

MISS PATINEE NUANSRI
เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
Personnel and welfare Officer

นางสาวกุสุมา ค้ำวงษ์

MISS KUSUMA KHUMWONG
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
Public Relations Officer

ว่าที่  ร.ต. ดุสิต  แซ่เตียว

ACT.SUB. DUSIT   SAETIAW
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่/ งานบริหารทรัพย์สิน 
Property Officer / Property Management

นางสาวขวัญหทัย  ขาวผ่อง

MISS KHWANHATHAI KHAOPHONG
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ, ครุภัณฑ์ 
Warehouse Officer