ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสำนักงานคณบดี


นางสุภาพร  ไชยรัตน์

MRS. SUPAPORN  CHAIRAT
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
Dean, Faculty of Technology Management

นางสาวสุภาพร  ขุนทอง

MISS SUPAPORN   KHUNTONG
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head Office of the Dean

นายพรประเสริฐ  ทิพย์เสวต

MR. PORNPRASERT THIPSAWET
หัวหน้างานสารสนเทศ 
Head of Information Technology 

นางสาวกัญญา  ผันแปรจิตต์

MISS  KANYA  PANPRAEJIT
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
Head of Education Assurance

นางสาวนุชเนตร นาคะพันธ์

MISS  NUTCHANATE  NAKAPAN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Administrative Officer