หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสำนักงานคณบดี

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
นางสาวสุภาพร  ขุนทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวกัญญา  ผันแปรจิตต์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวนุชเนตร  นาคะพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป