หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุพัตรา  คำแหง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางสาวหยาดพิรุฬห์  สิงหาด
หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
นางสาวอมรรัตน์  ธนาวุฒิ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา/เจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการ/เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
นายสามารถ  ศรีกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/งานกิจกรรมนักศึกษา
นายเดชนรินทร์  ตะปินา
เจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ
นางสาวนารียา  แข็งแรง
เจ้าหน้าที่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีศุกชัย  ทองเพ็ง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและจัดหางาน