ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา


ดร.สุพัตรา  คำแหง

DR.SUPATRA  KHUMHAENG
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs

ว่าที่  ร.ต. หญิงจิราภรณ์  ถมแก้ว

ACT. SUB. LT. JIRAPORN   THOMKAEW
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant Dean for Student Affairs

นายดนวัต  สีพุธสุข

MR.DONNAWAT SEEPUTSUK
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant Dean for Student Affairs

นางสาวอมรรัตน์  ธนาวุฒิ

Miss AMONRAT   TANAWUT
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา/
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ/งานประกันคุณภาพการศึกษา
Head of Student Development/
Services and welfare officers / officials for quality assurance

นางหยาดพิรุฬห์  พิทักษ์ศักดานนท์ 

MRS. YHARDPIRUN  PITAKSAKDANON
หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
Head of Guidance and Recruitment

นายสามารถ  ศรีกาญจน์

MR. SAMART  SRIGARN
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา/
หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา
Head of Student Activities /
Head of Discipline and Student Development

นายเดชนรินทร์  ตะปินา

MR.DATNARIN  TAPINA
หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ/
หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
Head of Sports and Recreation /
Supervisor of Arts and Culture

ว่าที่  ร.ต. ศุภชัย ทองเพ็ง

ACT.SUB.SUPPACHAI TONGPENG
งานแนะแนวและจัดหางาน
Counselors and job placement Office