ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563คณะเทคโนโลยีการจัดการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา 1. สนับสนุนการศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์โพยมพร รักษาชล จำนวน 5,000 บาท ผู้รับทุน นางสาวอินทิรา จริวัฒถิรเดช สาขาการบัญชี 2. สนับสนุนทุนการศึกษาโดย คุณสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรการจัดการ จำนวน 5,000 บาท ผู้รับทุน นายทรงกลด ทองอยู่ สาขาวิชาการจัดการการตลาด 3. สนับสนุนทุนการศึกษาโดย คุณสมศักดิ์...
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณวัฒนา ประชุมรัตน์ ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทุ่งสง บริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด(มหาชน)พร้อมคณะ และเป็นตัวแทนส่งมอบเอทิลแอลกอฮอล์ 72% เพื่อใช้ประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีการจัดการ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  เป็นประธานเปิดโครงการ "เทคนิคการวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย" โดย คุณปิยภรณ์ คงศรีทอง  กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทุกขั้นตอนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้องและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการเข้าร่วมจำนวน 40 คน รับเกียรติจาก...
พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.สุพัตรา  คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มทร....
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อภิโชติภูดินันท์ ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"สาขาการบัญชี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ดำเนินโครงการ "สามเณรน้อย คอย InFo รู้คิด" รับเกียรติจากอาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฝึกทักษะของการปฏิบัติงาน ชั่วโมงเขียนโค๊ด (Hour of Code) ที่ช่วยเพิ่มความชำนาญด้วยสถานการณ์ และเวลาที่ใช้ในการทำงานจริง โครงการดังกล่าวมีสามเณรเข้าร่วมจำนวน 30 รูปจาก วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องปฏิบัติการ MT 502...
ขอแสดงความยินดี นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว นส.สโรชา วันธงไชย นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์ นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง นักศึกษาสาขาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ตอบคำถาม ด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day ระหว่างวันที่ 25 -26...
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ" รับเกียรติจากคุณสุรัตน์ ลีตะลานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงาน เอส.พี.ดี.บัญชีภาษีอาการและกฎหมาย ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ...
ขอแสดงความยินดี กับ นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว นส.สโรชา วันธงไชย นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์ นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง นักศึกษาสาขาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day  โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรม การประกวดเขียนแผนธุรกิจ ตอบคำถาม ด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day...
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัล การนำเสนอประเภท Poster จาก โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8                   (The 8th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2020)” ระหว่างวันที่ 14 – 16  กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร รางวัล : Very Good เว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช Website Tourism of...