ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์" ณห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ซึ่งมีนักศึกษา สาขาการเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน รับเกียรติจาก ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ อาจารย์บรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเงินในธุรกิจหลักทรัพย์  
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์" ณห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ซึ่งมีนักศึกษา สาขาการเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน รับเกียรติจาก ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ อาจารย์บรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเงินในธุรกิจหลักทรัพย์  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง อาจารย์ประจำรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ และวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ ชิณวงศ์ฟาร์ม และร้านคีรีอารี ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ อำเภอลาสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่2 จำนวน 25คน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณเจนรบ ชนะคาวี และคุณนันทพร บุญชู จากบริษัทประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอข้อมูลการจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐ  เพื่อร่วมมือแก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างอนาคตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมกัน
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพัตรา คำแหง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงาน RMUTSV open house 2018 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอลเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วม การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๖  ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวพรชิตา  หัวหิน   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การประกวดเขียนแผนธุรกิจ นางสาววิจิตรา  ศรีเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ นายสุธี  ศรีมหาวาส       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี แก่อาจารย์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น Cop ที่1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hand-on อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค Cop ที่2 งานวิจัยและสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้สู่การเป็น Thailand 4.0
เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี กับนางสาว เพ็ญศิริ เหล่าศิริกุล นักกีฬายกน้ำหนักจากประเทศไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 29 ปี 2551 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่น 48 กิโลกรัม  ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนกีฬาเทศบาลทุ่งสง  
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 อาจารย์อานิสรา สังข์ช่วย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ นายฤทธิไกร บุญศรี ประธานนักศึกษา และนักศึกษาสาขาการจัดการ จำนวน 40 คน จัดโครงการ “ปันรัก ปันยิ้ม”  เพื่อแบ่งปันความรัก แบ่งปันรอยยิ้ม แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านศรีตรัง จ.ตรัง 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย  ณ อาคารศรีสรรพวิทย์  “ให้เลือด ให้ชีวิต ให้รอยยิ้ม” เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาช่วยเหลือผู้ป่วย และยังแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการที่จะทำดี ส่งต่อสู่สังคม