ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโุครงการวันครู ครั้งที่ 7 "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงเแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยมีพิธีไหว้ครูและบูรพาจารย์ พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่น ครูต้นแบบงานบริการวิชาการแก่สังคม และพิธีประดับอินทรธนูแก่ครูใหม่ และร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น ดร...
วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโุครงการวันครู ครั้งที่ 7 "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงเแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยมีพิธีไหว้ครูและบูรพาจารย์ พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่น ครูต้นแบบงานบริการวิชาการแก่สังคม และพิธีประดับอินทรธนูแก่ครูใหม่ และร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น ดร...
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร โอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ชุมทางการค้าผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดวัฒนธรรม หลาดชุมทางทุ่งสงว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ชุมทางการค้าผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชตลาดวัฒนธรรม หลาดชุมทางทุ่งสง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม...
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 อาจารย์สภุาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ต้อนรับ คุณมนชยา รัตนปริคณน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมทีมบุคลากร จาก บริษัท ผาทอง จำกัด พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาส ที่ทางบริษัท ได้อำนวยความสะดวกในการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการตลาด พร้อมสัมภาษณ์นักศึกษา ณ ห้องอินทนิล ชั้น2 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เวลา 09.00 น.-11.00 น. 
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิตอล “Personality To Success  In Digital Era” จัดโดยนักศึกษาสาขาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.จันจิรา จันทร์โฉม (มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี 2002) ผู้เชี่ยวชาญบุคลิกภาพและนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาดังกล่าว และการแสดง  fashion show "ผ้าไทยปักษ์ใต้" โดยผู้ประกอบการใน จ.นครศรีธรรมราช และนักศึกษาสาขา การจัดการ  ณ...
         เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ อาคารศรีสรรพวิทย์ แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
   เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และปิดโครงการฟุตบอลอาวุโสต้านยาเสพติด ครั้งที่8 "เทคโนโลยีการจัดการคัพ" ณ สนามกีฬาฟุตบอลสายโยง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระชับความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช...
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว พร้อมด้วยนางสาวนารียา แข็งแรง เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่1 และนำเสนอผลงานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ (ภาคโปสเตอร์) เรื่อง "การสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน" โดยดร.สุพัตรา คำแหง, อ.จิราภรณ์ ถมแก้ว, อ.หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์, นส.อมรรัตน์ ธนาวุฒิ, นส.นารียา แข็งแรง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"  พร้อมด้วย อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายเรื่อง"การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดแครงสำเร็จรูป" ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...