ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมต้อนรับ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อกำหนดการทำงานร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี งานนวัตกรรม งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานศิลปวัฒนธรรม ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการทดสอบทักษะมาตรฐาน Microsoft Office Specialist Certification Version 2016 รุ่นที่ 15 ระดับอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จากโครงการ More Powerful with New MOS 2016 ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม วิทยาเขตนตรศรีธรรมราช ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และ อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร ให้เกียรติร่วมบรรยายในโครงการดังกล่าว
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมประชุมโครงการ การขอรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ เพื่อร่วมพิจารณารายชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคูปองวิทย์สำหรับโอทอป ปีงบประมาณ2561
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าร่วมเสวนา โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง โครงการดังกล่าวจัดขึ้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอป
เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์สุวัฒนา พวงสุวรรณ หัวหน้าสาขาการเงิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4  ( CONNEXT ED Open house & Workshop 4) การรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของSchool Partner ทั่วประเทศ ณ เพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.เกียรติขจร ไชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน9รูปในโครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมกิจกรรมปลูกต้นต้นไม้สีเขียว
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ คุณสมจิต รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าขอบคุณคณะเทคโนโลยีการจัดการ ในการสนับสนุนการฏิบัติงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ให้อาจารย์ และนักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่1/2560 พร้อมด้วย คุณอภิชาต บูชา คุณนงลักษณ์ หอมเกตุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์สุธิกทญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมเสวนาในโครงการดังกล่าว