ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ดำเนินโครงการ โลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้ จากเยื่อทางใบปาล์ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช รับเกียรติจาก อาจารย์นันทิพย์  หาสิน และอาจารย์ฉัตรดาว  ไชยหล่อ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร       ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ตระถึงความสำคัญต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนบางขัน อ.บางขัน...
        อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาจากการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายมนต์มนัส ปลอดใจดี จากกีฬา วิ่ง 400 เมตรชาย เหรียญเงิน, วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง...
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ปีการศึกาา 2560 
   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการจัดการ อาคารศรีสรรพวิทย์     รับเกียรติจาก คุณอภิชาต บูชา และ คุณพนิดา ทองชู คณะกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการวัดผลประเมิน และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ คุณสมยศ รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนรับมอบ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการผลิต โดย นส.ชาลิสา คลังทรัพย์, นางสาวเบญจวรรณ ศรีคง นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการผลิต และส่งมอบ แก่ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว...
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  กล่าวต้อนพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่  ณ อาคารหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
คณะทำงานจาก Start up จาก สสว.และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ติดตามผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 อาจารย์จตุพร อภิโชติภูดินันท์ อาจารย์ประจำสาขาบัญชี จัดการประชุมเสวนา"การบริหารงานด้านการบัญชีและภาษีด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"  รับเกียรติจาก ดร.จิราภา ชาลาธราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม), ผศ.ระริน เครือวรพันธ์ อาจารย์จากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง...
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตมือใหม่ ณ หอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ รับเกียรติจากคุณนิรันดร์ จินดานาค ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้บัณฑิตเพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สมบูณณ์ด้วยพฤติกรรมแห่งความดี
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ๑.นางสาวธาวินี บุญอโน           ๒. นางสาวณัฐนรี สุวรรณฤทธิ์ ๓. นางสาวสุดารัตน์ บัวจีน         ๔. นางสาวสุวนันท์ กาญจนา ๕. นางสาวศรีสุดา ทองสุข นักศึกษาสาขาการตลาด และ อาจารย์สุทธิกาญจน์ แก้าคงบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล "ระดับดี" ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน เรื่อง พฤติกรรมการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ณ...