ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดำเนินโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ณ หอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการเป็นประธานเปิดโครงการ มีนีกศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน และอาจารย์สุภาพร เพชรสี่หมื่น อาจารย์ผู้ชำนาญการด้านบุคลิกภาพ วิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos...
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการจัดการ (อาคารใหม่) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่ออาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อาจารย์รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ อาจารย์ณัฏฐ์พัชร์ ตันตระกูล และอาจารย์พิมพาภรณ์ นกแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช...
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 งานประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดี จัดโครงการ รับการตรวจติดตามการประเมินกิจกรรม 5ส Plus อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานได้ร่วมกันทำกิจกรรม ทำให้สถานที่ทำงาน สถานศึกษา สะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศที่ดี ( 5ส ได้แก่ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัยที่ดี สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายดำเนินกิจกรรม 5สPlus คือ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม )
เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ เพชร์แก้ว ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการ การวิเคราะห์โอกาส การสร้างแนวคิด การออกแบบการตลาด และแนวคิดใหม่ๆในการประกอบธุรกิจ  https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&...
วันที่ 19 เมษายน 2560 งานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการกิจกรรม 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากภายนอก ในวันที่ 25 เมษายน นี้ https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1394125237314074
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 อาจารย์เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดโครงการสร้างจิตสำนึก ต้านการทุจริตคอรัปชั่น แก่นักศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทสำคัญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการมีส่วนร่วมดูแลการจ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด http://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1366191516774113
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และบุคลากรจำนวน 45 คน เข้าร่วมโครงการศิลปะเพื่อสร้างความประทับใจ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างความสำเร็จ ความสามัคคี ในการทำงาน และช่วยสร้างสรรค์ทีมงานให้แข็งแกร่งในองค์กร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุขุมาลย์ กล่ำแสงใส ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการดังกล่าว ณ ราชาคีรีรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/pg/mtsaiyai/photos/?tab=album&album_id=1363330420393556
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 อาจารย์อานิสรา สังข์ช่วยอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ และนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองคอน เพื่อปลูกจิตสำนึกทางวัฒนธรรม และสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบการดำเนินกิจกรรมย้อนรอยวิถีไทย ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกร่างหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการจัดการ รับเกียรติจาก ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการและประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี และคุณกนกรส ชูช่วยสุวรรณ เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง New Formula ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์...
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์เย็นจิต นาคพุ่ม อาจารย์ประจำสาขาการตลาด จัดโครงการสร้างเสริมเติมคิด นักการตลาดรุ่นใหม่ ณ ห้อง 325 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในสาขาวิชาชีพของตนเอง รับเกียรติจากคุณมัฐณิกา ดาบทอง บรรยายหัวข้อ แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และร่วมเสนา หัวข้อ การบริหารเวลาการทำงานร่วมกับผู้อื่น การควบคุมความเครียดและความกังวล การใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา ความรู้ทั่วไปด้านการตลาด...