ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น อาจารย์ประจำสาขาการตลาด จัดโครงการสัมมนาปัญหาการตลาดกับสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณภาษิต ล้วนมีแสง, คุณปิยะศักดิ์  นุ่นสง, คุณถาวร ผอมภักดี ซึ่งเป็นบุคลากรของอุทยาน และเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีส่วนร่วม และช่วยเหลือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมคระเทคโนโลยีการจัดการ (อาคารใหม่)รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ตันสูงเนิน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากร
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดงความยินดีแก่ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากร "บุคลากรที่ได้รับรางวัล" ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ นางสาวสุภาพร ขุนทอง และ นางสาวกัญญา ผันแปรจิตต์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากร "บุคลากรที่ได้ปรับเพิ่มวุฒิ" นางสาวจิตตวา จินกระวี และนางสาวศิริญา สานุกูล ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทนักศึกษา"นักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภททีม" พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลแก่นางสาวจิตตวา จินกระวี...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โครงการวันครู ครั้งที่ 6 ครูสร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ครูอาวุโสประจำการ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว  ณ ห้องสุวรรณมัจฉา...
นักศึกษาสาขาการตลาด กลุ่ม MK441 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาหัวข้อเรื่อง "ครบเครื่อง เรื่องขนม" ระหว่างวันที่ 8- 9 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้หลักวิธีการ ในการทำขนมไทยและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ อาทิ ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร เพ็งมาก...
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความอาลัยฯ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 750 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เกิดผลทางทฤษฎีและปฏิบัติ อันเป็นผลดีติดตัวนักศึกษาต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสีนวล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 19 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นคณะเทคโนโลยีการจัดการ ภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)...
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ ดร.กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค  หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปรังปรุงสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ‬  ณ  ห้องประชุม อาคาร 3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธี...
ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวรายงานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559   รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ