ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ 2016 (Asian University Go Tournament 2016) และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2559 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาฯ การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 มีนักกีฬาหมากล้อมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน จาก 50 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท...
ฝายมีชีวิตชุมชนเขาปรีดี คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสโมสรไลออนส์ เรือนจำอำเภอทุ่งสง องค์การบริหารชุมชนและชาวบ้านชุมชนหลังวัดเขาปรีดี จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ชุมชนเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีวัถตุประสงค์เพื่อความยั่งยืนของการจัดการน้ำของระบบนิเวศ การทำน้ำประปาชุมชน สร้างความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำฝั่งคลองท่าเลา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เสร็จภารกิจการอบรมระดับเบื้องต้นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 โดย มทร.ศรีวิชัย เป้าหมายในระดับเบื้องต้น 1,400 รายทั้ง14 จังหวัดภาคใต้ แบ่งเป็น 3 พื้นที่รับผิดชอบ  ภาคใต้อ่าวไทย ดำเนินงานโดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมทั้งสิ้น 5 รุ่น ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 591 ราย ภาคใต้ชายแดน ดำเนินงานโดยคณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมทั้งสิ้น 3 รุ่น ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 611 ราย ภาคใต้อันดามัน ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดอบรมทั้งสิ้น 3 รุ่น...
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ผศ.โพยมพร รักษาชล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ณ อาคารหอประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ นำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการนำเสนอแผนธุรกิจ มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีม อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะ แสดงศักยภาพในการ นำเสนอและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมี ผศ.เสนอ สะอาด ให้เกียรติเป็นวทิ ยากรถ่ายทอดความร้แู ละประสบการณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร ความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ จำนวน 50 คน รวมทั้งจะช่วยให้เกิดแนวคิดในการสร้างแผนการบริหารความเสี่ยงโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ณ อาคารสีนวล
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 อ.อานิสรา สังข์ช่วย อาจารย์ ประจำสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ศรีตรังอะโกรอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม โครงการจำนวน 25 คน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้เชิง ประจักษ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและบริเวณชุมชน ข้างเคียงมหาวิทยาลัย ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้องถิ่น ของตนได้เป็นอย่างดี
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 อ.ปิยวรรณ เสรีพงศ์ อาจารย์สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอธรรมะ พร้อมบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนได้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและห่างไกลยาเสพติด ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอน พระพุทธศาสนาปลูกจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อ เป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อ.กฤติกา จินาชาญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ จัดโครงการ การจัดการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจากน้ำยางพารา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช แก่ชาวบ้านในชุมชน จำนวน 30 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าจากน้ำยางพารา อีกทั้งเป็น แนวทางในการเพิ่มศักยภาพนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.สาวิตรี มุณีศรี ผู้จัดการ ร้าน M-TECH คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาสาขาการตลาด จำนวน 30 คน จัดโครงการปันน้ำใจ พี่ให้น้อง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความอบอุ่นจากพี่ให้น้อง ความสนุกเพลิดเพลิน และนักศึกษารู้จักการให้ การแบ่งปัน การมีเมตตา ต่อผู้อื่น มีจิตอาสาที่ดีต่อสังคม