ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับรางวัลทีมดีเด่นระดับภูมิภาค การประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562  ได้รับการคัดเลือก 16 ผลงาน จาก 87 สถาบันทั่วประเทศ ทีมร้านอรุณรัตน์ นายวีรพงษ์ พิทักษ์ นางสาวนภัสวรรณ แซ่อุ้ย นางสาวจีรภรณ์ จิตรชุม นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิสาร นางสาวสุทธิดา แก้วพูล นางสาวอัจจิมา กุลพันธ์ และอาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์ที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ 9มทร. ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์...
วันที่ 20 ธันวาคม 2562  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขา ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช #หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ   อาจารย์พจนา หอมหวล อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Indexed in Scopus ในวารสาร Test Engineering and Management VOL 81: NOV/DEC 19 ISSN: 0193-4120 Page No. 2542 - 2547 หัวข้อ The development of competency in ICT for small and medium sized enterprises in Nakhon Si Thammarat province. (งานวิจัยงบรายได้ ปีงบประมาณ 2560)   อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ...
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ"แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น"ประจำปี2562 รับเกียรติจาก คุณกัลย์กมล สังวรกาญจน์ บริษัท สยามแม็คโคร ทุ่งสง อาจารย์ ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ อาจารย์ปุณยทรรศน์ คงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี  ร่วมเป็นคณะกรรมการ การแข่งขัน นำเสนอผลงานนักศึกษาสาขาการตลาด รางวัลที่1 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ร้านอรุณรัตน์ โดย นายวีรพงษ์ พิทักษ์, น.ส....
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ชุมชน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นักวิจัย โดย ผศ.โพยมพร รักษาชล ดร.สายใจ แก้วอ่อน อาจาย์สาธิต บัวขาวและทีมนักวิจัย คุณสุนันทา ทองคลอด พัฒนาชุมชน อ.นาบอน (ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช) และคุณอัมพร จันทร์เรืองฤทธิ์ ประธานกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ร่วมเสวนา ณ  ...
โครงการ"ประกวดแผนการตลาดสู่ชุมชน" เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ"ประกวดแผนการตลาดสู่ชุมชน"  ณ ห้องMT207 อาคารศรีสรรพวิทย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสาขาการตลาดเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อาจารย์ ผศ.พนิดา รัตนสุภา อาจารย์ ผศ.สาวิตรี มุณีศรี อาจารย์เย็นจิตร นาคพุ่ม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน  
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาโลจิสติกส์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไปพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอนาคต แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ว่าที่ รต.หญิงอรทัย ชำนาญกิจ หัวหน้าสาขาการบัญชี บุคลากร และนักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 37คน ร่วมให้บริการความรู้ทางด้านการบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นรายวิชาโครงงานทางการบัญชี เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการ จัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ”  ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินในการดำเนินโครงการดังกล่าว ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชมจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 7กลุ่ม 1.กลุ่มเครื่องแกงบ้านน้ำรอบ  โดยคณะเกษตรศาสตร์ 2.ชุมชนบ้านวังไทร...