ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพยมพร รักษาชล อาจารย์ประจำสาขา การจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ"
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา  จากการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เป็นการแข่งขันกีฬาระดับชาติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ในการแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล  ดังนี้ นายมนต์มนัส  ปลอดใจดี  นักกีฬากรีฑา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 2- 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค, นางสาวศิริวรรณ  สาราช, นางสาวเนตรนภา  พิทักษ์,  นางสาวอัจฉรา  อ่องไล่  และนายธีรวัฒน์  แก้วสี...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา จากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ อาจารย์สุพัตรา คำแหง จากการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice ) ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ 9 มทร. ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ" นำเสนอบทความวิชาการ...
สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต น้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์โบราณสถาน ในกิจกรรมของพุทธศาสนา จึงจัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์สาขาการบัญชี ได้ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีศีลธรรม  มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสุขในชีวิต...
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการนำระบบเทคโนโลยีมาเพิ่มความรู้ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมไว้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุค IT ในอนาคตต่อไป และเพื่อให้น้อง ๆ ได้มีอินเตอร์เน็ตใช้ได้อย่างทั่วถึงในบริเวณของโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือ น้อง ๆ ทางด้านการใช้อินเตอร์เน็ต และเพื่อสอนให้น้อง ๆ ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เพื่อสืบค้นข้อมูลในการทำงาน ณ โรงเรียนบ้านจำปา ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...
สถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับสาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจเงินแผ่นดิน (สำหรับเยาวชน) หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้นักศึกษา จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และบทบาทที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินตรวจแผ่นดิน ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ...
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “ปรับมุมมอง เปลี่ยนมุมความคิด วางแผนชีวิต พิชิตวัยเกษียณ” โดยมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์, ดร.อภิชาติ ดำดี และคุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดทอล์คโชว์ที่มีชื่อเสียงของประเทศ บอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่4 จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 10 -13 พฤศจิกายน 2558 ณ สถานประกอบการ บริษัท โอสถสภา จำกัด ต.คลองสวนพลู อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพญาไท และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การทัศนศึกษาและดูงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี และบริหารการจัดการองค์กรแล้วยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ...
นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่4 จำนวน 216 คน ร่วมจัดโครงการสัมมนา “ก้าวใหม่ นอกรั้วมหาวิทยาลัย สู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัลยา ปรีชา หัวหน้าสาขาบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความคิดให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ ภายใต้การดำเนินโครงการ อย่างสร้างสรรค์ และสามัคคี