ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

อาจารย์จันทิรา ภูมา อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้การทำ "มะมุดแช่อิ่ม" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยชุด การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะมุดเพื่อให้เกิดมูลค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558  ณ  ที่ทำการกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค รับโล่เชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น โครงการวันครู ครั้งที่ 5 "ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 5 "ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21" โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ครูอาวุโสประจำการ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21"...
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมกับอธิการบดี มทร. ทั้ง 8 แห่ง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม กับ สสว. ธนาคารเอ็มเอ็มอี และ สมาพันธ์เอนเอ็มอีไทย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการใหม่ 10,000 รายภายใน 3 ปี โดยมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่มา : http://www.rmutsv.ac.th/th/content/251115-41-2109894205
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)
สถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับสาขาบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจเงินแผ่นดิน (สำหรับเยาวชน) หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน” ให้นักศึกษา จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และบทบาทที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินตรวจแผ่นดิน ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ...
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 บริษัท เอ พี ฮอนด้า จัดโครงการ “ประกวด แผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest Project 8” กับกิจกรรม Part Event Day ประจำพื้นที่ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช และขอแสดงความ ยินดีกับทีม Team Jacob และ Team Extreme ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษา จาก สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ทีม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 อ.นิธิพัฒน์ รัตนบุรี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมตัวแทนนักศึกษา สาขาการจัดการ จำนวน 50 คน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ บริเวณห้วยน้ำฉา ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ เทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ “MT สัมพันธ์ 58” ได้รับเกียรติจาก อ.สิทธิชัย นวลเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาภายในคณะ เพื่อให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นักศึกษา ที่เป็นนักกีฬามีความพร้อมร่วมทำการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศรีวิชัยเกมส์...
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ร่วมกับสำนักงานวิทยาเขต ไสใหญ่ ณ ลาน ประดู่แดง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการได้แสดงออกซึ่งความสามารถ สร้างความรักและเป็นการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันหัวเราะพาเพลิน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้คลาย ความเครียด สร้างสุขภาพกายและจิตที่ดีพร้อมต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ได้ สร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ...
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 523 คน ซึ่งเป็นการประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ และให้นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด หันมาดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง