ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้กับสมาชิกท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน เป็นการบริการวิชาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับแหล่งชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาผู้นำกลุ่มสมาชิก...
ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2558 อ.ภูษณะ พลสงคราม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาจำนวน 70 คนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการป่าสวยน้ำใส รวมใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ พื้นที่ป่าชายเลน ม.6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และส่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพป่าให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษามีใจรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 คณะเทคโนโลย ีการจัดการจัดโครงการ สัมมนา KM ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อให้คณาจารย์ร่วมระดมความคิดรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสอนนักศึกษาในชั้นเรียน ความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์ทุกสภาพการณ์ อีกทั้งเพื่อหารูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดี และวิธีการสอนของอาจารย์ในแต่ละชั้นกลุ่มวิชา
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 นางสาวสุภาพร ขุนทอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารการจัดการที่ดี ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยาการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในคณะร่วมกันปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการที่ดี ณ อาคารสีนวล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชสใหญ่
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย นำโดย Dr.Surin Maisirkrod และ Dr.Murray Pridueaux เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการขอความร่วมมือการสร้างกลุ่มนักวิจัยนานาชาติ เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการวิจัย และนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการจัดการสู่ระดับนานาชาติ ณ อาคารสีนวล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี อ.รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ และ อ.ณัฏฐพัชร์ ตันตระกูล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ ส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 อ.สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกับนักศึกษาชมรมนักการตลาดพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สาขาการตลาด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 “ปันรักให้น้อง ปี 5” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในชมรมมีจิตสาธารณะเกิดความรักสามัคคี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในการร่วมกิจกรรม...
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 57  อ.ภูษณะ พลสงครามและ อ.จิราภรณ์ ถมแก้ว นำนักศึกษาได้แก่ นายโกวิทย์ พุกนัด นายจีรวัฒน์ บ่อน้อย  นางสาวชนัญธิดา กิมเอ๊ะ และนางสาวขวัญพิชชา ศิลปรัศมี เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคว้ารางวัลที่ 3 และได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ ไปประกวดระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ กรุงเทพฯ ต่อไป