ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานส่งมอบ เว็ปไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง  จัดทำโดย นายชัยมงคล นวลนุช  นางสาวพฤทธิ์สร เกิดขุมทอง และ นางสาวชญานิศ  ย่องนุ่น นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ  อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ที่ปรึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี  กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  "Article of the Year 2018 Award" International Library and Information Science Society  (i-Liss.org) จากบทความวิจัยเรื่อง Ontology of Folk Song in the Greater Mekong Subregion, Knowledge Organization Journal, 45(1), 33-42, Indexed in ISI...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี      นางสาวขนิษฐา ทองเดช      นางสาวสุดารัตน์ ชูแสง      อาจารย์อรอุมา สำลี (อาจารย์ที่ปรึกษา) ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่4 "ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย" เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทบทวนคำเสนอขอโครงการ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมนำเสนอเค้าโครงของคำเสนอขอโครงการทั้ง 5 ด้าน รับเกียรติจาก คุณวันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  ...
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น หัวหน้าสาขาการตลาด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท สยามแมคโคร  ซึ่งนักศึกษาสาขาการตลาดได้รับรางวัลทีมดีเด่น ระดับภาค จากการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือก 18 ผลงาน จาก 82 สถาบันทั่วประเทศ ณ อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานประชุมบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MT-document) ณ ห้อง MT 409 ณ ห้อง MT409 อาคารศรีสรรพวิทย์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ผ่านเข้ารอบไป Demo จากการเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League นำเสนอ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จัดทำแอพพลิเคชั่น “หาหมอพื้นบ้าน”  เป็นโมบายแอพพลิเคชั่น ให้บริการทางด้านการสืบค้น ประวัติ ชื่อ ที่อยู่ อายุของหมอพื้นบ้านในเขตภาคใต้ โรคที่ให้การรักษา สมุนไพรที่น่าสนใจ ชื่อตัวยาสรรพคุณ รวมทั้งการสอบถามปัญหาสุขภาพของตนเองได้ เป็นการร่วมมือกันจาก นักศึกษาทั้งหมด 3 สาขา และ 2 คณะ ในมหาลัยเดียวกัน โดยมี...
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์           อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย นำบุคลากร ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 90 ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย ในบรรยากาศที่อบอุ่น ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเทคโนโลยีการจัดการ #ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ดำ นางสาวกมลฉัตร ทองนอก นางสาวชไมพร พาหุกาญจน์ นางสาววิชุดา จุลจงกล นางสาวแพรวพรรณราห์ พรายชนะ นางสาวณัฐตกาญ บุญวงค์ นางสาวอนงค์นารถ      ษรสกล นักศึกษา สาขาการตลาด ได้รับรางวัล ทีมดีเด่น ระดับภูมิภาค จากการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้า  ของกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการคัดเลือก 18 ผลงาน จาก 82 สถาบันทั่วประเทศ