ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ หัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ เชิญชวน แนะนำ แนะแนวน้องๆมาศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 โดยงานแนะแนวฯ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง MT407 ชั้น 4...
เมื่อวันนี้ วันที่ 6 มีนาคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ พี่มหาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 อาจารย์หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์ หัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ เชิญชวน แนะนำ แนะแนวน้องๆมาศึกษาต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562 โดยงานแนะแนวฯ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง MT407 ชั้น 4...
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  อาจารย์ ดร.สุพัตรา  คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ในหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์”  เพื่อสร้างการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีกาารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชึ่งดำเนินโครงการโดยงานวิชาการและวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อปรับตัวกับสถานการณ์การแข่งขันตลาดแรงในอนาคต รับเกียรติจาก ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านวังเต่า...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เสวนาฟาร์มสเตย์ “การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว” ณ ลานเกษตรคนเมือง คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแห่งชาติ2562 มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รับเกียรติจาก คุณสาวัน ตัน บ้านไร่ตะวันหวาน คุณกิตติกร อ่อนจันทร์ บ้านไร่เกษมสุข คุณปิยะนัย ไชยเดช บ้านสวนทองคำ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสบการณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์วรดี...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม KM : Innovation University" ณ ห้องประชุมใช้บางยาง โดย ผศ.จินตนา เลิศสกุล, ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์, ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ก่อนเกษียณ  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" จำนวน 9 ชุมชนนักปฏิบัติ อาจารย์และบุคลากร...
แสดงความยินดีแก่บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะ  ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของ ๙ มทร. ครั้งที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลโครงการร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ดังนี้  ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล ๑. อาจารย์สุธิกาญจน์...
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "ประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามศาสตร์พระราชา" ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2562 ชิงโล่ประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ห้อง MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์ รับเกียรติจาก ผศ.สุจารี  แก้วคง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คุณพัชรินทร์  วิศาล ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย...
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมลงนามทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง ประจำปี2561 ในประเด็นโครงการ"การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน"  โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานโครงการพัฒนางานวิจัย...
วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศศิวิมล  สุขบท อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดร.กิตติ  รัตนราษี  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัทยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท...