ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

จุลสาร สารเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่6 ฉบับที่1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนผู้เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House ณ ห้องประชุมเล็ก มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย หัวข้อ " ระบบ TCAS กับการศึกษาไทยยุค Thaiiland 4.0 " และภาคบ่าย อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา...
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการรายวิชา : การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนแบบ MOOC" โดยศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายย่อย C9 มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MT409 อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคาร3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวต้อนรับคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโครงการพิจารณาวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรยา สิทธิสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัจฉรา แสนบุตรดี นักศึกษาสาขาการเงิน ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ และนางสาว กมลพรรณ ประชุมทอง เข้าร่วมนำเสนอผลงานงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “National and International Conference on Education and Technology” (ICET II 2018: Critical Innovation) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยวชิราลงกรณ์...
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.พัชรี พระสงฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจโรงเรียนทุ่งสง ณ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึงมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 40 คน  โดย อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติบรรยายในการเขียนแผนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายในหัวข้อ "MOOC คืออะไร มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC" , "แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อจัดทำ MOOC รูปแบบ และข้อพึงระวัง" และ "แนวทางการประยุกต์ edX platform เพื่อพัฒนา RMUTSV MOOC" ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ ...
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรม KM "ระบบเบิกจ่ายเงินงานวิจัยและการเคลียร์หลักฐานการเบิกจ่ายงานวิจัย" รับเกียรติจากคุณเฉลิมขวัญ พันธะกิจ บรรยายเพื่อให้นักวิจัยที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงานวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องปฏิบัติการMT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตลาดยุคใหม่” ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์...