ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นางสาวนิลาวัลย์ ขวัญสง นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่4  เข้าร่วม"งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่2 " The 2nd Work Integrated Learning National Conference (WIL National Conference #2)  หัวข้อ "Employability and Engagement" ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร...
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามีความพร้อม รู้เท่าทัน ในการทำงาน ซึ่งโครงการจัดเสวนาในหัวข้อ “ คุณธรรมในการทำงาน ” ผู้ร่วมเสาวนาโดย นายกิจปพัฒน์ แก้วมณี ศิษย์เก่าสาขาระบบสารสนเทศ , นายนฤดล สมรูป ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี, และนายพงศ์เทพ รอดเกื้อ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ และ รับเกียรติจากคุณนิรันดร์ จินดานาค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “...
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ "การพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน" แก่นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถ และที่สำคัญต้องมีบุคลิกภาพที่ดี  โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  คุณเอกพงศ์ มีสุข , คุณสุพรรษา มูลศิริ , คุณอมรรัตน์ เครือพาณิช , และคุณอดิศร เส็นสมเอียด  จาก บริษัท...
เมื่อวันนี้ 19 มีนาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนไทย กับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้รับเกียรติจาก ดร.นิภารัตน์ ชูเกิด อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ การพัฒนาเยาวชนไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”  ณ ห้อง MT 407 (ชั้น 4) อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
เมื่อวันที่ 20 มีนสคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาทักษะ ครั้งที่6 ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ ครั้งที่ 10 รางวัลชนะเลิศ ทีมเหนียวห่อกล้วย นางสาวสุธิดา แก้วเอียด นางสาวดารารัตน์ ยกชม นางสาวปาริฉัตร มาศเมฆ และ นางสาวพัชริดา ดวงทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทีมมดคันร้อน นางสาวมาลิณี สุขเพ็ง...
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และ อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561  ดร.พัชรี พระสงฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สุกัลยา ปรีชา และอาจารย์ประจำสาขาการบัญชีเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกงาน สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ MT306 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการบัญชี ที่ผ่านการฝึกงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่รุ่นน้อง เพื่อเตรียมความพร้อม
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา - การฝึกงานทางการตลาด ณ ห้อง MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์ มีนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการฝึกสหกิจ และฝึกงาน แก่รุ่นน้อง ซึ่งมีนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ คณะกรรมการตรวจหลักฐานรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมโดม ชั้น4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จัดโครงการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาลจากศูนย์แล็บอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้บริการ พร้อมคำปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่นักศึกษา และบุคลากร ณ อาคารศรีสรรพวิทย์