ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา และยกระดับสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อชี้แจงแนวทาง การดำเนินการให้ผู้ประกอบการโอทอป และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา และยกระดับสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อชี้แจงแนวทาง การดำเนินการให้ผู้ประกอบการโอทอป และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ และนักศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561...
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา" ณ ห้องบรรยายแบบ SLOPE ชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์ และบรรยายพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ เข้าใจในเรื่องระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทางมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา" ณ ห้องวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ อาคารศรีสรรพวิทย์  รับเกียรติจาก คุณวีรวรรณ อำภา และ คุณกาญจนา คูนิอาจ ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติทุกตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)"  CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต ในหัวข้อ : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands - On โดย ดร.สุพัตรา คำแหง  CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ :...
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในเครือข่ายการจัดการความรู้ของทั้ง 11 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผลรางวัล การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ปีนี้ มทร....
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณณัฐนันท์  ดุจดำเกิง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง และบุคลากร เข้าดำเนินโครงการ"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" และรับเกียรติจาก คุณธนายุติ ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลแขวงทุ่งสง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีผู้บริโภค และการติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ...
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณณัฐนันท์  ดุจดำเกิง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง และบุคลากร เข้าดำเนินโครงการ"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" และรับเกียรติจาก คุณธนายุติ ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลแขวงทุ่งสง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีผู้บริโภค และการติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศรสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ...
   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ แนวทางการขับเคลื่อน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในสถานศึกษา สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช