หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • จุลสารฉบับที่ ๖๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
  • ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้... สำนักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ส่วนจะเป็นวัน และเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตามเอกสารที่แนบ
  • แจ้งกำหนดการ สำหรับนักศึกษา 1. โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพ และศึกษาต่อ   ( กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านบุคลิกภาพ)    วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. 2. โครงการปัจฉิมนิเทศ  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านบังคับ)     วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. -17.00 น. 3. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน  ( กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านบุคลิกภาพ)     วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น.-17.00 น. 4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบัณฑิตมือใหม่  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านบังคับ)     วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. - 17.00 น.
  • แจ้งกำหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่     วันที่ 8 มิถุนายน 60 ประชุมผู้ปกครอง                         วันที่ 8 มิถุนายน 60 เปิดภาคเรียน 1/2560                   วันที่ 12 มิถุนายน 60 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม              วันที่ 17-18 มิถุนายน 60   หมายเหตุ : การแต่งกาย กิจกรรมวันปฐมนิเทศ ให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ                 เข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์มสีดำ รองเท้าผ้าใบ                                        วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เสื้อยืดสีเข้ม กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 http://www.banmuang.co.th/news/education/77277   เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับนศ.ใหม่   คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการจัดการการตลาด, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาการเงิน เพื่อเข้าศึกษาต่อ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 http://mt.rmutsv.ac.th/ โทรศัพท์ 0-7577-3303
  • ข้อมูลสำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ให้สมัครและรายงานตัวให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ( ติดต่อในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 13.30 – 16.30 น. ) โดยให้ผู้สมัครดำเนินการดังต่อไปนี้  1. ส่วนของการสมัคร 1.1 เข้ากรอกข้อมูลสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/home -> เลือกเมนูสมัครเรียนออนไลน์ 1.2 พิมพ์ใบสมัครสอบจากระบบ ไปติดต่อคณะที่ตนเองสมัคร เพื่อขอสอบสัมภาษณ์ (กรณีที่ผ่านการสัมภาษณ์สามารถดำเนินการรายงานตัวได้ในวันที่ไปสอบสัมภาษณ์) ตามจุดดังต่อไปนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ติดต่อ ที่ อาคาร 6 (อาคารสีนวล) ชั้น 1 ห้องวิชาการ 2. ส่วนของการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ 2.1 กรณีที่ผ่านการสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ากรอกข้อมูลในระบบรายงานตัว http://adms.rmutsv.ac.th/ ได้ที่ จุดที่ไปติดต่อของแต่ละคณะ หรือกรอกข้อมูลได้ที่ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 4 2.2 ตรวจสอบหลักฐานรายงานตัวก่อนชำระเงิน ได้ที่จุดที่ไปสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ (อยู่ในข้อย่อยที่ 1.2)  2.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้ที่ แผนกการเงิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2.4 ส่งหลักฐานรายงานตัวพร้อมใบเสร็จรับเงิน ที่ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 4 2.5 เสร็จสิ้นการรายงานตัวสามารถเข้าดูข้อมูลอัพเดตได้ที่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/home   กำหนดการและรายละเอียดที่ควรทราบ  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 8 มิถุนายน 2560 วันเปิดภาคการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะ หรือติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บของคณะ เรื่องการแต่งกาย ชุดนักศึกษา , ชุดพละ , ชุดสูท กิจกรรม / การเตรียมความพร้อมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การเทียบโอนรายวิชา อื่นๆ #คณะเทคโนโลยีการจัดการ => http://mt.rmutsv.ac.th/ โทรศัพท์ 075-773303 หรือ 075-773139 ดูเบอร์ติดต่อภายในได้ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะ #ติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่อง หอพัก โทร 075-773132 ต่อ 107 / การกู้ กยศ. โทร 075-773132 ต่อ 167 #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าศึกษาต่อ / ปฏิทินการศึกษา โทร 075-773132 ต่อ 147
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แอโรบิค สร้างพลัง สร้างสุขภาพ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แอโรบิค สร้างพลัง สร้างสุขภาพ ระหว่างวันที่ 22, 29 มีนาคม และ วันที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ อาคารใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ สำหรับน้องๆนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการครบ 3 ครั้ง สามารถลงบันทึกในสมุดกิจกรรม ด้านสุขภาพได้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  ***สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ระดับปริญญาตรี 4ปี  สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการเงิน ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการเงิน ติดตามรายละเอียดได้ที่ >>>เว็บไซต์: http://mt.rmutsv.ac.th/ >>>กดถูกใจ Fanpage: PR คณะเทคโนโลยีการจัดการมทร.ศรีวิชัย >>>เบอร์โทรสายตรง: 075-773-303 >>>เบอร์แฟ็กซ์: 075-773-303 >>>ที่อยู่: คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 109 หมู่2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
  • แสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดงความยินดีแก่ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากร "บุคลากรที่ได้รับรางวัล" ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ นางสาวสุภาพร ขุนทอง และ นางสาวกัญญา ผันแปรจิตต์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากร "บุคลากรที่ได้ปรับเพิ่มวุฒิ" นางสาวจิตตวา จินกระวี และนางสาวศิริญา สานุกูล ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทนักศึกษา"นักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภททีม" พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลแก่นางสาวจิตตวา จินกระวี และนางสาวศริญา สานุกูล ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เหรียญทองแดง จากผลงาน การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจโฮมสเตย์ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่10 "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" (Knowledge Management to Learning Organization : KM to Lo)
  • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ)  ปวช.ทุกหลักสูตร หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าทุก แผนการเรียน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) ปวช.ทุกหลักสูตร หรือ ม.6 ทุกหลักสูตรหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ม.6 แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คณิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) ปวส.หรือ อนุปริญญา (3ปี) ด้านบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่าโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.rmutsv.ac.th/…/news/73-1477646229-41-281016