หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญร่วมกิจกรรม แสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการ แสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. -17.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  
  • นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการผ่อนผันฯ มีดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน  3 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน                                                    จำนวน  3 ฉบับ สำเนาบัตรนักศึกษา                                                     จำนวน  3 ฉบับ สำเนาใบสำคัญกองเกิน (สด.9) พร้อมถ่ายด้านหลัง            จำนวน  3 ฉบับ สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) พร้อมถ่ายด้านหลัง                    จำนวน  3 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (สด.10) ของบิดา, มารดา หรือของนักศึกษาเอง    จำนวน  3 ฉบับ *** หมายเหตุ สำเนาหลักฐาน ทั้ง 6 ข้อ ถ่ายสำเนาด้วยกระดาษขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  *****ขอผ่อนผันการเรียกร้องเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ ให้แก่นักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2539 หรือก่อนหน้านั้น และอายุไม่เกิน 26 ปี ส่งเอกสารมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ตั้งแต่ วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2559
  • การจองภาพถ่ายบัณฑิต แจ้งไปยังบัณฑิตทุกท่าน เรื่องการจองภาพถ่ายบัณฑิต จาก กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย
  • กำหนดการกิจกรรมต่างๆ กำหนดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 1. กิจกรรม "ประชุมเชียร์และร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย" เริ่มดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2559 วันจันทร์ - อังคาร ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 18.00 น.  กิจกรรมโดยผู้นำนักศึกษาประจำสาขา 2. กีฬา MT สัมพันธ์'59 กำหนดการดำเนิการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาสายโยง และอาคารเอนกประสงค์ 70 ปี ไสใหญ่ พิธีเปิด - ปิด  ในวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 3. กิจกรรม "ไหว้ครู" กำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ 70 ปี ไสใหญ่ 4. กิจกรรม "สายโยงสัมพันธ์" กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ ที่ 10กันยายน 2559  
  • ประกาศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้ชำระค่าเครื่องหมายไว้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม - 30 มิถุนายน 2559  ให้มารับเครื่องหมายได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  นักศึกษาภาคปกติ    ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2559 นักศึกษาภาคสมทบ  ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2559 ( กรุณานำใบเสร็จรับเงินมาด้วย )
  • กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 29 - 31 ก.ค. 59 กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม คณะเทคโนโลยีการจัดการ วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
  • การแต่งกายชุดนักศึกษา ตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง
  • กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 14 กรกฎาคม 2559        ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 น.- 17.00 น.ณ อาคารหอประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเข้าใจกฎระเบียบต่างๆเพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง และนักศึกษาใหม่ด้วยกัน   กำหนดการ "โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" 07.30 น. -09.00 น.     ลงทะเบียน/ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยและคณะ 09.00 น. -09.45 น.     พิธีเปิด โดย รศ.ประชีพ  ชูพันธ์  พร้อมบรรยายพิเศษ 09.45 น. -10.00 น.     คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 10.00 น. -10.15 น.     รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 10.15 น. -10.45 น.     แผนกงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกำหนดการ และขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 10.45 น. -11.00 น.     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 11.00 น. -12.00 น.     บรรยายในหัวข้อ "ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยกับอนาคตแรงงานไทย" โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน 12.00 น. -13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. -13.30 น.     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 13.30 น. -14.30 น.    เสวนาหัวข้อ "ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย คือบันไดสู่ความสำเร็จ"  14.30 น. -17.00 น.    นักศึกษาแยกย้ายพบอาจารย์และรุ่นพี่ตามสาขา 17.00 น.                      *****พิธีปิด***** ***หมายเหตุ   แต่งกายชุดนักศึกษา  
  • ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2559 ลงทะเบียนเว็บไซต์ http://mt.rmutsv.ac.th/system/jobrmutsv
  • กำหนดการดำเนินโครงการสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ได้กำหนดจัดโครงการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมก่อนจบการศึกษา  ดังไฟล์ที่แนบ