หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ปี 2559 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ปี 2559 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถดำเนินการตามขั้นตอน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา   http://dsd.rmutsv.ac.th/content/2016/01/22-6111
  • ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558 สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ดาวน์โหลด สาขาวิชาการตลาด ดาวน์โหลด สาขาวิชาการเงิน ดาวน์โหลด สาขาวิชาการบัญชี AC211-227 ดาวน์โหลด สาขาวิชาการบัญชี AC411-443 ดาวน์โหลด สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศ ประกาศเรื่อง ขอแจ้งคู่สัญญาการประกันอุบัติเหตุ... ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการเปิดซองสอบราคาของการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด เป็นคู่สัญญาประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษา โดยใช้เบี้ยประกันของนักศึกษาคนละ 200 บาท มีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฏาคม พ.ศ. 2558 - 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ การแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557         นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและนักศึกษาที่ได้แจ้งขอสำเร็จไว้ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  แต่ยังไม่สำเร็จจริง  ให้ติดต่อแจ้งขอสำเร็จการศึกษา (ทบ.15)  ประภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557  ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 - 9 กรกฎาคม 2558  โดยส่งแบบฟอร์มดังนี้         1. แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (ทบ.15)         2. รายงานหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (พิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา)         3. ผลการลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน (พิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา)
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ แจ้งการรับใบกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557 สามารถติดต่อรับใบกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ รูปถ่าย ชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว พร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อ 1 ฉบับ
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2557 การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ให้นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ http://sis.rmutsv.ac.th/saiyai ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2558 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร 2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และนำมาชำระเงินที่แผนกการเงิน 3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล โดยแนบเอกสาร - ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต - ใบเสร็จรับเงิน - รูปถ่าย ชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2557
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ต่อไปนี้ จะต้องติดต่อเขียนใบคำร้องขอคืนสภาพ ภายในวันนี้ (8 มิถุนายน 2558) หากชำระเงินค่ารักษาสภาพแล้วให้นำใบเสร็จมาส่งที่ห้องทะเบียนด้วย
  • ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 การลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 วันที่ 14 มิถุนายน 2558 วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยน ถอนวิชา
  • เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนเรียน (ไสใหญ่) เว็บไซต์ระบบลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) http://sis.rmutsv.ac.th/saiyai