หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 ตารางเรียน สาขาการบัญชี ตารางเรียน สาขาการจัดการ ตารางเรียน สาขาการตลาด ตารางเรียน สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • สไลด์ประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 คลิกดาวน์โหลด งานบริหารวิชาการและวิจัย วข.นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ - การลงทะเบียนสมัคร  e-Passport - คู่มือนักศึกษา - ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
  • ขอเชิญศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการจัดการและบุคลทั่วไปทีรักในการวิ่งทุกท่านร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล... คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขัน เดินวิ่งการกุศล เทคโนโลยีการจัดการมินิมาราธอน (MT มินิมาราธอน) ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยมีแบ่งออกเป็น มินิมาราธอน 10 กม. และ ฟันรัน 3.5 กม.  สถานที่จัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  กำหนดการแข่งขัน วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 08.30 – 20.00 น. รับสมัคร รับเบอร์วิ่ง ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ อาคาร 6 มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ วันเสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2557 04.00 น. – 05.15 น. รับสมัคร รับเบอร์วิ่ง  05.15 น. - 05.30 น. warm up 05.30 น. - 05.45 น. check in นักวิ่ง mini marathon (10 ก.ม.) 05.45 น. – 06.00 น. ประธานในการจัดงาน (คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักกีฬา 06.00 น. ประธานในพิธี ให้สัญญาณปล่อยตัว นักวิ่ง mini marathon 06.05 น. check in นักวิ่ง funrun และนักวิ่งvip 06.10 น. ปล่อยตัว นักวิ่ง funrun และนักวิ่งvip 07.10 น. การแสดง 07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล เงินรางวัล  08.00 น. ปิดงาน หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • แสดงความยินดีกับ น.ส.กัลยา มณีฉาย แสดงความยินดีกับ น.ส.กัลยา มณีฉาย นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโปสเตอร์ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 6ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี น.ส.จันทิรา ภูมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • กำหนดการรับใบกิจกรรม และใบแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ - 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2556 สามารถมารับใบกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะฯ  - 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถมารับใบแสดลผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ได้ที่งานทะเบียน วิทยาเขต
  • ตารางการเรียน ตางราสอน 3/2556 สาขาระบบสารสนเทศ ตารางการเรียน ตารางสอน 3/2556 สาขาระบบสารสนเทศ (ฉบับแก้ไข)
  • ตารางการเรียน ตารางสอน 3/2556 สาขาการตลาด ตารางการเรียน ตารางสอน 3/2556 สาขาการบัญชี
  • ตารางการเรียน ตางราสอน 3/2556 สาขาการตลาด ตารางเรียน นักศึกษาสาขาการตลาด 3/2556 ตารางสอน อาจารย์สาขาการตลาด 3/2556
  • ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 2556
  • ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 นักศึกษาสามารถประเมินการสอน และดูผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับปริญญาตรี คลิกที่นี้ ระดับ ปวส. คลิกที่นี้