ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เครื่องแบบนักศึกษา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204054 เรื่อง "แผนที่คิวอาร์โค้ดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมะขาม ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”   โดย นางสาวกมลวรรณ ศรีสุกใส >> นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php
  • ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2564 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ (งานทะเบียนและวัดผล)
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ร่มเย็น คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ร่มเย็น อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564... ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3)
  • ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย
  • Logo คณะเทคโนโลยีการจัดการ Logo คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อนำไปใช้ โครงการ “การประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ”
  • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ท่านที่สนใจส่งบทความ สามารถลงทะเบียนส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ ลงทะเบียนหรือดูลายละเอียดได้ที่ https://rcimcon.rmutr.ac.th/
  • แนะนำอาจารย์พิเศษสาขา การบัญชีและการเงิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ แนะนำอาจารย์พิเศษสาขา การบัญชีและการเงิน อาจารย์น้ำฝน  รัตนาภิรมย์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร อาจารย์สุรัตน์ ลีละตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจารย์พิเศษด้านการสอบบัญชี  
  • ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ยื่นเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564