ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (MDTE) หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ท่านที่สนใจส่งบทความ สามารถลงทะเบียนส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ ลงทะเบียนหรือดูลายละเอียดได้ที่ https://rcimcon.rmutr.ac.th/
  • แนะนำอาจารย์พิเศษสาขา การบัญชีและการเงิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ แนะนำอาจารย์พิเศษสาขา การบัญชีและการเงิน อาจารย์น้ำฝน  รัตนาภิรมย์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร อาจารย์สุรัตน์ ลีละตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจารย์พิเศษด้านการสอบบัญชี  
  • ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ยื่นเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104033 เรื่อง “การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง”  โดย นายศุภเศรษฐ์  แก้วทาสี และนายวรธรรม  กิจค้า  นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104034 เรื่อง “ระบบจำหน่ายกบออนไลน์ กรณีศึกษา ณัฐธิญาฟาร์ม”  โดย นางสาวกันต์กนิษฐ์  ช่วยสุข และคณะ   นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยอาจารย์จันทิรา  ภูมา อาจารย์ที่ปรึกษา
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการนำเสนอกรณีศึกษาแบบ Oral Presentation บทความวิชาการด้านรับใช้สังคม บทความวิชาการ เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "OTOP Upgrade" ประเด็นที่ 2 : Community Engagement และ ผศ.โพยมพร รักษาชล บทความวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจรังนกจังหวัดกระบี่” โอกาสสําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น บนความรับผิดชอบต่อสังคม  ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7 Engagement Thailand Annual Conference 2021) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ร้อยละ 50 นั้น ให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการดังนี้ การยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ลงทะเบียนยืนยันการขอรับสิทธิ์/ไม่ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา https://sis.rmutsv.ac.th/  ที่เมนู ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2564 การขอถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการอัพโหลดเอกสาร เพื่อทำการขอถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา https://sis.rmutsv.ac.th/  ที่เมนู ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปแบบไฟล์ pdf  2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปแบบไฟล์ pdf และ ทำการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคาร โดยรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา อัพโหลดเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2564 ***หากนักศึกษาทั้งหมดไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังจากปิดระบบวันที่ 23 สิงหาคมแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ และโอนเงินคืนให้นักศึกษาต่อไป
  • ขอแสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ก้งจี้ ขอแสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ก้งจี้ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน โอกาสนําเสนอแบบปากเปล่า (ORAL PRESENTATION) และ ตีพิมพ์ลงใน TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT (Scopus Q4)  (Article Info Volume 83 Page Number: 30450-30455 Publication Issue: May-June 2020) เรื่อง “The Effect of Cloud-Based Accounting and Finance Systems on Intellectual Capital and Business Performances of SMEs in Thailand” งาน International Conference on Business, Informatics, and Management ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
  • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ... คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง  ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “LINGUISTICA ANTVERPIENSIA” Q1 Transforming Locality into a Tourist Destination: A Supply-Demand Gap Analysis, the Case of Province in Northeast, Thailand. Issue Title: Issue 3 Received: 08 February, 2021 Accepted: 19 March, 2021 Published: 22 May, 2021 Pages:- 1404 – 1415 Copyright © 2021 by author(s) and Linguistica Antverpiensia
  • การปฎิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ... ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การปฎิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่สงขลา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564