ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ โทร 075-773-303  http://admission.rmutsv.ac.th/
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ60ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
  • กำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร... กำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม http://graduate.rmutsv.ac.th/2560/
  • ศธ 0584/574 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ ศธ 0584/574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ 1.หนังสือชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ  2.หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม 3.หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปกร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กำหนดการพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... กำหนดการพิธีน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันพุธที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รายะเอียด ตามเอกสารแนบ >>>>
  • โครงการฝึกอบรม "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน" ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากกรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด >>>>
  • การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกคณุภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชุเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
  • ศธ0584/468 หนังสือเวียนจากหน่วยงาน ศธ0584/468 หนังสือเวียนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
  • ศธ0584/470 กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนาหนังสือ ศธ0584/470 กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน "สื่อศิลป์ ปี5 ตอน Human Rights แลต๊ะ แลใต้"   http://pr.rmutsv.ac.th/sites/pr.rmutsv.ac.th/files/470_0.pdf
  • ศธ0584/478 ขอความร่วมมือในการเสนอชือบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ ศธ0584/478 ขอความร่วมมือในการเสนอชือบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ http://personnel.rmutsv.ac.th/sites/personnel.rmutsv.ac.th/files/170713090142.PDF

Pages