ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการนำเสนอกรณีศึกษาแบบ Oral Presentation บทความวิชาการด้านรับใช้สังคม บทความวิชาการ เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "OTOP Upgrade" ประเด็นที่ 2 : Community Engagement และ ผศ.โพยมพร รักษาชล บทความวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจรังนกจังหวัดกระบี่” โอกาสสําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น บนความรับผิดชอบต่อสังคม  ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7 Engagement Thailand Annual Conference 2021) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ร้อยละ 50 นั้น ให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการดังนี้ การยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ลงทะเบียนยืนยันการขอรับสิทธิ์/ไม่ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา https://sis.rmutsv.ac.th/  ที่เมนู ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2564 การขอถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการอัพโหลดเอกสาร เพื่อทำการขอถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา https://sis.rmutsv.ac.th/  ที่เมนู ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปแบบไฟล์ pdf  2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปแบบไฟล์ pdf และ ทำการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคาร โดยรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา อัพโหลดเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2564 ***หากนักศึกษาทั้งหมดไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังจากปิดระบบวันที่ 23 สิงหาคมแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ และโอนเงินคืนให้นักศึกษาต่อไป
  • ขอแสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ก้งจี้ ขอแสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ก้งจี้ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีและการเงิน โอกาสนําเสนอแบบปากเปล่า (ORAL PRESENTATION) และ ตีพิมพ์ลงใน TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT (Scopus Q4)  (Article Info Volume 83 Page Number: 30450-30455 Publication Issue: May-June 2020) เรื่อง “The Effect of Cloud-Based Accounting and Finance Systems on Intellectual Capital and Business Performances of SMEs in Thailand” งาน International Conference on Business, Informatics, and Management ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
  • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ... คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง  ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “LINGUISTICA ANTVERPIENSIA” Q1 Transforming Locality into a Tourist Destination: A Supply-Demand Gap Analysis, the Case of Province in Northeast, Thailand. Issue Title: Issue 3 Received: 08 February, 2021 Accepted: 19 March, 2021 Published: 22 May, 2021 Pages:- 1404 – 1415 Copyright © 2021 by author(s) and Linguistica Antverpiensia
  • การปฎิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ... ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การปฎิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่สงขลา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
  • แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย 
  • ขอเชิญเโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอเชิญบุคลากร”สายวิชาการ” เข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. กำหนดส่งใบสมัครร่วมส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 23 มิถุนายน 2564  นำเสนอผลงานการประกวด (ออนไลน์) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ *จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นจิต นาคพุ่ม คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นจิต  นาคพุ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด