ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้ชำระค่าเครื่องหมายไว้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม - 30 มิถุนายน 2559  ให้มารับเครื่องหมายได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  นักศึกษาภาคปกติ    ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2559 นักศึกษาภาคสมทบ  ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2559 ( กรุณานำใบเสร็จรับเงินมาด้วย )
  • กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 29 - 31 ก.ค. 59 กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม คณะเทคโนโลยีการจัดการ วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559
  • การแต่งกายชุดนักศึกษา ตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง
  • กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 14 กรกฎาคม 2559        ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 น.- 17.00 น.ณ อาคารหอประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเข้าใจกฎระเบียบต่างๆเพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง และนักศึกษาใหม่ด้วยกัน   กำหนดการ "โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" 07.30 น. -09.00 น.     ลงทะเบียน/ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยและคณะ 09.00 น. -09.45 น.     พิธีเปิด โดย รศ.ประชีพ  ชูพันธ์  พร้อมบรรยายพิเศษ 09.45 น. -10.00 น.     คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 10.00 น. -10.15 น.     รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 10.15 น. -10.45 น.     แผนกงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกำหนดการ และขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 10.45 น. -11.00 น.     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 11.00 น. -12.00 น.     บรรยายในหัวข้อ "ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยกับอนาคตแรงงานไทย" โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน 12.00 น. -13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. -13.30 น.     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 13.30 น. -14.30 น.    เสวนาหัวข้อ "ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย คือบันไดสู่ความสำเร็จ"  14.30 น. -17.00 น.    นักศึกษาแยกย้ายพบอาจารย์และรุ่นพี่ตามสาขา 17.00 น.                      *****พิธีปิด***** ***หมายเหตุ   แต่งกายชุดนักศึกษา  
  • ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 การลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 วันที่ 14 มิถุนายน 2558 วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยน ถอนวิชา
  • เว็บไซต์ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ไสใหญ่ เว็บไซต์ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ ไสใหญ่ http://advisor.rmutsv.ac.th/saiyai
  • 100 อย่างงานวิจัย ศรีวิชัย: ตอน ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเงินการบัญชีและการตลาดสำหรับการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง อ.อัญชลี สนดี อาจารย์สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย