ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในระหว่ำงวันที่ 24-25 พฤษภำคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้  วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. CoP ที่ 10 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประสบการณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป จะเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (แยกตามห้องที่สนใจ) CoP ที่ 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต CoP ที่ 3 การบริการวิชาการ CoP ที่ 5 การบริหารจัดการ CoP ที่ 7 การพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. CoP ที่ 9 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป จะเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (แยกตามห้องที่สนใจ) CoP ที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ CoP ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม CoP ที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา CoP ที่ 8 การดำเนินงานของสายสนับสนุน โดยสามารถเข้าร่วมตาม QR Code และกำหนดการ
 • พิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ เพื่อจัดทำเหรียญที่ระลึก 85 ปีไสใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส.Plus วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานรับฟังสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5สPlus ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์  โดย อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรร่วมตรวจประเมิน และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ งานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้คำนึงถึงเป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ 
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่... ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1
 • ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Flipped Classroom" ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Flipped Classroom" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 • คู่มือความรู้เบื้องต้นการใช้เครื่องใช้สำนักงาน คู่มือความรู้เบื้องต้นการใช้เครื่องใช้สำนักงาน จัดทำโดย นางอารยา แก้วคง และ นายณรงค์ชัย มาคง สามารถดาวน์โหลดได้.....
 • การแต่งกายและประดับเครื่องหมายชุดปฏิบัติราชการสีกากี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย... การแต่งกายและประดับเครื่องหมายชุดปฏิบัติราชการสีกากี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่าง  #แผนกงานทะเบียนและวัดผล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  โทร.075-773132 ต่อ 141-147
 • กำหนดการงานพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>