ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์ไสใหญ่ 70ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้>>>>>
  • กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ แจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ >>>>
  • ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนหนังสือ ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ที่ http://pr.rmutsv.ac.th หัวข้องานสารบรรณ (หนังสือเวียน)
  • ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนหนังสือ ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ที่ http://pr.rmutsv.ac.th หัวข้องานสารบรรณ (หนังสือเวียน)
  • พระราชทานชื่ออาคารเรียน       ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียน       ในการนี้ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคับทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระราชทานชื่ออาคาร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล๐๐๑๐/๓๐๔๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐        อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)        พระราชทานชื่อว่า "ศรีสรรพวิทย์"        หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทั้งปวงอันเป็นมงคล และพระราชทานราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่อ
  • หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ ๓ฉบับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดส่งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ฉบับ ๑.หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ http://personnel.rmutsv.ac.th/(หนังสือเวียน)  
  • โครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการฝึกอบรม South-East Asia Network for Education and Training (Sea-NET) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ที่  http://personel.rmutsv.ac.th/(หนังสือเวียน)
  • การเรียนปรับพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศ มหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม:;
  • เส้นทางคนรุ่นใหม่...สู่การบ่มเพาะสร้างธุรกิจ โครงการดีๆที่ไม่ควรพลาด!! INNOOTOP บ่บเพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจ  ขยายเวลาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2560 กรอกใบสมัคร Online >> https://goo.gl/dhoO42 สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมส่งแนวคิดผลิตภัณฑ์ 3-4 หน้า A4 และ คลิปวิดีโอแนะตัวเองและผลิตภัณฑ์ ส่งมาที่ innootop@gmail.com หรือ Inbox กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ INNOOTOP กระตุ้นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดต่อยอดอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงธุรกิจ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน   โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้กำหนดกลุ่มธุรกิจ OTOP ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. อาหาร 2. เครื่องดื่ม 3. ผ้า เครื่องแต่งการ 4. ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะให้มีศักยภาพทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรม สร้างแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ อาทิ 1. การถ่ายทอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเชิงนวัตกรรมของแต่ละแบรนด์ 2.การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยที่ปรึกษามืออาชีพ ในหัวข้อการตลาดสมัยใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ 3. การพัฒนาแบรนด์ ได้แก่ ชื่อแบรนด์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสลากสินค้า (Tag)  4.การพัฒนาสื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โรลอัพ โมบายดิสเพลย์ และแผ่นปลิวสำหรับแนะนำสินค้า 5.เชื่อมโยงการขายสู่ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี จำนวน 75 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 35 ราย กลุ่มที่ 2 เยาวชนที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556-2558 และโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2559  จำนวน 40 ราย
  • โครงการอบรม "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน"รุ่นที่5 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ แจ้งเรื่อง โครงการอบรม "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่5 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้