ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย จัดส่งหนังสือเวียน จากหน่วยงานต่างๆ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้สนใจทราบ 1. การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2. การกำหนดให้วันที่ 5 ธีนวาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ เพื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 1. หนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หบักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 2. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ 3. หนังสือศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 4. หรังสือ SARA Group เรื่อง อบรมหลักสูตร Step-by-Step-to implementing EdPEx 5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยยูนนาน 6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-จีน   http://personnel.rmutsv.ac.th/content/2017/03/27-784
  • เชิญอบรมสัมมนา ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญเข้าอบรมสัมมนา เอกสารตามรายละเอียดแนบ
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ" สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ : และการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง"(รุ่นที่3) รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>> คลิ๊ก
  • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบ 
  • ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้... สำนักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ส่วนจะเป็นวัน และเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตามเอกสารที่แนบ
  • การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 http://www.banmuang.co.th/news/education/77277   เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับนศ.ใหม่   คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการจัดการการตลาด, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาการเงิน เพื่อเข้าศึกษาต่อ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 http://mt.rmutsv.ac.th/ โทรศัพท์ 0-7577-3303
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์    ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ หลักสูตร   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร งานประชาสัมพันธ์ขอแนบรายละเอียดหลักสูตร ตารางฝึกอบรม และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม แก่บุคลากรที่สนใจ
  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์    ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ หลักสูตร   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร งานประชาสัมพันธ์ขอแนบรายละเอียดหลักสูตร ตารางฝึกอบรม และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม แก่บุคลากรที่สนใจ