ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์    ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ หลักสูตร   เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร งานประชาสัมพันธ์ขอแนบรายละเอียดหลักสูตร ตารางฝึกอบรม และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม แก่บุคลากรที่สนใจ
  • ข้อมูลสำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ให้สมัครและรายงานตัวให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ( ติดต่อในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 13.30 – 16.30 น. ) โดยให้ผู้สมัครดำเนินการดังต่อไปนี้  1. ส่วนของการสมัคร 1.1 เข้ากรอกข้อมูลสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/home -> เลือกเมนูสมัครเรียนออนไลน์ 1.2 พิมพ์ใบสมัครสอบจากระบบ ไปติดต่อคณะที่ตนเองสมัคร เพื่อขอสอบสัมภาษณ์ (กรณีที่ผ่านการสัมภาษณ์สามารถดำเนินการรายงานตัวได้ในวันที่ไปสอบสัมภาษณ์) ตามจุดดังต่อไปนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ติดต่อ ที่ อาคาร 6 (อาคารสีนวล) ชั้น 1 ห้องวิชาการ 2. ส่วนของการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ 2.1 กรณีที่ผ่านการสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ากรอกข้อมูลในระบบรายงานตัว http://adms.rmutsv.ac.th/ ได้ที่ จุดที่ไปติดต่อของแต่ละคณะ หรือกรอกข้อมูลได้ที่ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 4 2.2 ตรวจสอบหลักฐานรายงานตัวก่อนชำระเงิน ได้ที่จุดที่ไปสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ (อยู่ในข้อย่อยที่ 1.2)  2.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้ที่ แผนกการเงิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2.4 ส่งหลักฐานรายงานตัวพร้อมใบเสร็จรับเงิน ที่ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 ช่องที่ 4 2.5 เสร็จสิ้นการรายงานตัวสามารถเข้าดูข้อมูลอัพเดตได้ที่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/home   กำหนดการและรายละเอียดที่ควรทราบ  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 8 มิถุนายน 2560 วันเปิดภาคการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะ หรือติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บของคณะ เรื่องการแต่งกาย ชุดนักศึกษา , ชุดพละ , ชุดสูท กิจกรรม / การเตรียมความพร้อมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การเทียบโอนรายวิชา อื่นๆ #คณะเทคโนโลยีการจัดการ => http://mt.rmutsv.ac.th/ โทรศัพท์ 075-773303 หรือ 075-773139 ดูเบอร์ติดต่อภายในได้ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะ #ติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่อง หอพัก โทร 075-773132 ต่อ 107 / การกู้ กยศ. โทร 075-773132 ต่อ 167 #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเข้าศึกษาต่อ / ปฏิทินการศึกษา โทร 075-773132 ต่อ 147
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แอโรบิค สร้างพลัง สร้างสุขภาพ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แอโรบิค สร้างพลัง สร้างสุขภาพ ระหว่างวันที่ 22, 29 มีนาคม และ วันที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ อาคารใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ สำหรับน้องๆนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการครบ 3 ครั้ง สามารถลงบันทึกในสมุดกิจกรรม ด้านสุขภาพได้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  ***สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ระดับปริญญาตรี 4ปี  สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการเงิน ระดับปริญญาตรี เทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการเงิน ติดตามรายละเอียดได้ที่ >>>เว็บไซต์: http://mt.rmutsv.ac.th/ >>>กดถูกใจ Fanpage: PR คณะเทคโนโลยีการจัดการมทร.ศรีวิชัย >>>เบอร์โทรสายตรง: 075-773-303 >>>เบอร์แฟ็กซ์: 075-773-303 >>>ที่อยู่: คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 109 หมู่2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
  • แสดงความยินดี อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ แสดงความยินดีแก่ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากร "บุคลากรที่ได้รับรางวัล" ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ นางสาวสุภาพร ขุนทอง และ นางสาวกัญญา ผันแปรจิตต์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากร "บุคลากรที่ได้ปรับเพิ่มวุฒิ" นางสาวจิตตวา จินกระวี และนางสาวศิริญา สานุกูล ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทนักศึกษา"นักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภททีม" พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลแก่นางสาวจิตตวา จินกระวี และนางสาวศริญา สานุกูล ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เหรียญทองแดง จากผลงาน การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจโฮมสเตย์ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่10 "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" (Knowledge Management to Learning Organization : KM to Lo)
  • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ)  ปวช.ทุกหลักสูตร หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าทุก แผนการเรียน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) ปวช.ทุกหลักสูตร หรือ ม.6 ทุกหลักสูตรหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน สาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ ม.6 แผนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คณิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) ปวส.หรือ อนุปริญญา (3ปี) ด้านบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่าโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.rmutsv.ac.th/…/news/73-1477646229-41-281016
  • การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   - กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ   - ใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ 2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เรื่อง เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 3. แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2551-2565 4. แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562 http://personnel.rmutsv.ac.th/content/2016/11/4-698
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรม แสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการ แสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. -17.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  
  • นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการผ่อนผันฯ มีดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน  3 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน                                                    จำนวน  3 ฉบับ สำเนาบัตรนักศึกษา                                                     จำนวน  3 ฉบับ สำเนาใบสำคัญกองเกิน (สด.9) พร้อมถ่ายด้านหลัง            จำนวน  3 ฉบับ สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) พร้อมถ่ายด้านหลัง                    จำนวน  3 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (สด.10) ของบิดา, มารดา หรือของนักศึกษาเอง    จำนวน  3 ฉบับ *** หมายเหตุ สำเนาหลักฐาน ทั้ง 6 ข้อ ถ่ายสำเนาด้วยกระดาษขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  *****ขอผ่อนผันการเรียกร้องเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ ให้แก่นักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2539 หรือก่อนหน้านั้น และอายุไม่เกิน 26 ปี ส่งเอกสารมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ตั้งแต่ วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2559
  • การจองภาพถ่ายบัณฑิต แจ้งไปยังบัณฑิตทุกท่าน เรื่องการจองภาพถ่ายบัณฑิต จาก กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย