ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกบ นักศึกษา ได้รับรางวัลจาก โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกาญจนาวดี  เกตุแก้ว 
ผลงาน : เรื่อง   การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุด้วยการประยุกต์ใช้ Barcode
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.กฤติกา  กลับรินทร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มทร.ศรีวิชัย
ได้รับรางวัล : รางวัลชมเชย

โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204054
เรื่อง "แผนที่คิวอาร์โค้ดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมะขาม ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”  
โดย นางสาวกมลวรรณ ศรีสุกใส
>> นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2 ) (The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing)

การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินกิจกรรมฯ จำนวน 5 พื้นที่ได้แก่ ตำบลไม้เรียง ตำบลควนกรด ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลนาไม้ไผ่ และตำบลบางขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104033
เรื่อง “การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง” 
โดย นายศุภเศรษฐ์  แก้วทาสี และนายวรธรรม  กิจค้า 
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ผลงาน
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104024
เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่น “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช”
โดย นางสาวอินทิรา สุลักษณ์ และคณะ 
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผลงาน/รางวัล: 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล บทความดีเด่น กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล
บทความดีเด่น กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง กลยุทธ์การธำรงรักษาพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด

นายวรวิทย์ เบ็ญสลามัน, นายกฤตภาส คงกิ้ม, นายธรรมรงค์ พงค์ทองเมือง, นางสาวกิตตา โจยสา, นางสาวมุกรินทร์ วันศุกร์
ดร.ณพิชญา เฉิดโฉม ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา)
และนักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย 

โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 (AUCC 2021)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 (AUCC 2021)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นำเสนอผ่านระบบออนไลน์
รางวัล Very Good Paper Awards จำนวน 5 รางวัล
1. ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล

แสดงความยินดีนักศึกษาสาขาการจัดการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day

ขอแสดงความยินดี
นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว
นส.สโรชา วันธงไชย
นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล
นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์
นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง
นักศึกษาสาขาการจัดการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม

ผลงาน/รางวัล: 

การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day

ขอแสดงความยินดี กับ
นส.ผกามาศ ใหม่คงแก้ว
นส.สโรชา วันธงไชย
นส.ปิยธิดา ณ รัชกาล
นส.กัตติกมาส​ วรา​นุ​สาสน์
นายธนายุทธ​ อินทร์ทอง นักศึกษาสาขาการจัดการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม

การประกวดเขียนแผนธุรกิจแข่งขันตอบคำถามด้านการจัดการ และ กิจกรรม Management Day 

ผลงาน/รางวัล: