หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ผลงานอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว อาจารย์กาญจนา แก้วทอง อาจารย์พจนา หอมหวล และ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต จากเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานวิชาการ The International Conference on Applied Science and Technology.(ICAST2018) ณ โรงแรม Sunway George Town รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2561

งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์ และ อาจารย์พจนา หอมหวล อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6"  วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท Poster ระดับดี ได้แก่

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นางสาวนิลาวัลย์ ขวัญสง นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่4  เข้าร่วม"งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่2 " The 2nd Work Integrated Learning National Conference (WIL National Conference #2)  หัวข้อ "Employability and Engagement" ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมแสดงความยินดี แก่ อาจารย์ และนักศึกษาการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ และนักศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโครงก

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในเครือข่ายการจัดการความรู้ของทั้ง 11 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพัตรา คำแหง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพัตรา คำแหง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงาน RMUTSV open house 2018 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอลเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดี แก่อาจารย์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น Cop ที่1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hand-on

อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค Cop ที่2 งานวิจัยและสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้สู่การเป็น Thailand 4.0

การประชุมวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว พร้อมด้วยนางสาวนารียา แข็งแรง เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่1 และนำเสนอผลงานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ (ภาคโปสเตอร์) เรื่อง "การสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน" โดยดร.สุพัตรา คำแหง, อ.จิราภรณ์ ถมแก้ว, อ.หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์, นส.อมรรัตน์ ธนาวุฒิ, นส.นารียา แข็งแรง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"