ผลงานอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกบ นักศึกษา ได้รับรางวัลจาก โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกาญจนาวดี  เกตุแก้ว 
ผลงาน : เรื่อง   การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุด้วยการประยุกต์ใช้ Barcode
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.กฤติกา  กลับรินทร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มทร.ศรีวิชัย
ได้รับรางวัล : รางวัลชมเชย

โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204054
เรื่อง "แผนที่คิวอาร์โค้ดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมะขาม ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”  
โดย นางสาวกมลวรรณ ศรีสุกใส
>> นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2 ) (The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing)

โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันที่ 2 มีนาคม 2565 อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับ ทีมนวัตกร  ลงพื้น ดำเนินโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และศพช.นครศรีธรรมราช

ผลงาน/รางวัล: 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ร่มเย็น

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ร่มเย็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผลงาน/รางวัล: 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง ชนะเลิศการประกวด

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง ชนะเลิศการประกวด

กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) ประเภทการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

ผลงาน/รางวัล: 

การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะเทคโนโลยีการจัดการ รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินกิจกรรมฯ จำนวน 5 พื้นที่ได้แก่ ตำบลไม้เรียง ตำบลควนกรด ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลนาไม้ไผ่ และตำบลบางขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104033
เรื่อง “การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง” 
โดย นายศุภเศรษฐ์  แก้วทาสี และนายวรธรรม  กิจค้า 
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
ขอแสดงความยินดีกับ
 อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในการนำเสนอกรณีศึกษาแบบ Oral Presentation บทความวิชาการด้านรับใช้สังคม
บทความวิชาการ เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "OTOP Upgrade"
ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
และ ผศ.โพยมพร รักษาชล
บทความวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจรังนกจังหวัดกระบี่” โอกาสสําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น บนความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลงาน/รางวัล: 

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

วันที่ 3 กันยายน 2564 
อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.โพยมพร รักษาชล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เข้าร่วมนำเสนอ Case Study แบบ Oral Presentation  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
(The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงาน/รางวัล: