ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ผลงานอาจารย์

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี กับ
นักศึกษา คณาจารย์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)
ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (Online Virtual)

ได้รับรางวัล 11 บทความ  Read more about การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)

รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 15 ผลงาน ดังนี้
 
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2304044
เรื่อง บิงโกสำหรับโลจิสติกส์ โดย นายสุทธิพงศ์ ทองหอม
>>นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ Read more about รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ งานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสาธิตา ศรีขาว
นางสาวเบญจมาศ พรหมเพศ และ
นางสาวกัญญารัตน์ เพียรดี  สาขาวิชาการจัดการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นสู่สากล
โดยนำเสนอผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น (วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน บ้านดุหุน)

ในงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  Read more about การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ งานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม

รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 18 ผลงาน นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ดังนี้ Read more about รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The conference in Management : 2022 Sustainability in the new normal มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาและอาจารย์ 
ได้รับรางวัล และเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The conference in Management :  2022 Sustainability in the new normal มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย วันที่ 17 ธันวาคม 2565 

ศรรักษ์ ไทรแก้ว, อรปวีณ์ โภคาวัฒนา , กฤติกา กลับรินทร์ (2565). Warehouse  optimization using  first in first out concepts ได้รับรางวัลนำผู้นำเสนอยอดเยี่ยม  Read more about การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The conference in Management : 2022 Sustainability in the new normal มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี กับทีมวิจัย "การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง”

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับทีมวิจัย "การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง” ในการประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรดีเด่น ในงานประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรดีเด่น ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2563-2564 โปรแกรม 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Read more about ขอแสดงความยินดี กับทีมวิจัย "การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง”

ผลงาน/รางวัล: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ผลงาน นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ดังนี้
  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204184
เรื่อง  "ระบบจัดการร้านของชำพี่พัช” โดย นางสาวชนัฏดา  รักขพันธ์ ,นางสาวชินานาฏ  ซอและ ,นางสาวธารารัตน์  ศักดิ์เวช,นางสาวนพมาศ  เจริญลาภ และนางสาวศุภิสรา  คงทอง
Read more about มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย

Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ

บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
วารสาร Education for Information

Indexed in Scopus (Q1) 

บทความวิจัย : Culture Knowledge Graph Construction Techniques
  Read more about ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

ผลงาน/รางวัล: 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Professional Qualification Institute (Public Organization) Read more about ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรม การทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ สถานประกอบ (TRM - Day)

บรรยากาศภายในงาน
โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรม การทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ สถานประกอบ (TRM - Day) 

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม   ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด   ผศ.โพยมพร รักษาชล     ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง
ดร.สุพัตรา คำแหง     ดร.พัชรี พระสงฆ์   ผศ.โสพิศพิไล ทองใส 

ร่วมนำเสนอผลงานโครงการวิจัย Read more about โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรม การทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ สถานประกอบ (TRM - Day)

ผลงาน/รางวัล: