การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ร่มเย็น และคณะผู้วิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ

นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนร

        การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สู่สาธารณะชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีการจัดประชุมฯ ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable development)”
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ร่มเย็น รวมทั้งคณะผู้วิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ โดยมีการนำผลิตภัณฑ์จากผลผลิตภายใต้โครงการ “การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน”
     จากการได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พริกไทยพื้นถิ่นเป็นที่รู้จักสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศต่อไป
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย

ผลงาน/รางวัล: