อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
Mrs.Supaporn Chairat
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์
Asst.Prof.Kornkanok Phoksawat
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ

อาจารย์สุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ
Mrs.Sutikan Kaewkongbon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์
Dr.Chanyanoot Morasil
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม
Mr. Phusana Polsongkram
หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน
กรรมการ

ดร.เบนจามิน  ชนะคช
Dr.Benjamin Chanakot
หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
กรรมการ

ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ
Dr.Sittichai Nuansate
กรรมการ

อาจารย์สุวัฒนา พวงสุวรรณ
Mrs.Suwattana Puangsuwan
กรรมการ

อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
Mr.Piyapong Senanut
กรรมการ

อาจารย์กฤติกา กลับรินทร์
Mrs.Krittika Klubrin
กรรมการ

คุณวุฒิศักดิ์ บุญทรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณอรุณ พรหมประสงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณนำพล รักดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพยมพร รักษาชล
Asst.Prof.Payomporn Raksachon
เลขานุการ

นางสาวสุภาพร ขุนทอง
Miss Supaporn Khuntong
ผู้ช่วยเลขานุการ