คณะเทคโนโลยีการจัดการ เดิมชื่อคณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในอดีต ปี พ.ศ.๒๕๒๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ต่อมา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เปิดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมี หลักสูตรการจัดการธุรกิจเกษตร และ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการสอนเพิ่มเติมอีก ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการ และ หลักสูตรการตลาด ต่อมา มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรการจัดการ พ.ศ. ๒๕๔๕ หลักสูตรหลักการตลาด พ.ศ.๒๕๔๖ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ หลักสูตรการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๙

        ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ สายบริหารธุรกิจ ๔ สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นความเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความแตกต่างกับวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ สายบริหารธุรกิจ ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในการบริหารการศึกษา และการจัดกรอบในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์สายบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมีนโยบายให้จัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาในพื้นที่นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ห่างจากคณะบริหารธุรกิจ ที่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เป็นระยะทางประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร จึงส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการบริหารจัดการ ประกอบกับเขตพื้นที่ให้บริการ ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ซึ่งจำนวนนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในพื้นที่ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

        จากหลักการและเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นคณะเทคโนโลยีการจัดการ ภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เพื่อรองรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน

  • ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

        ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  โภชากรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๙)
        ๒.  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)

  • ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจในอดีต

        ๑.  อาจารย์สุนิตร  แป้นนาบอน
        ๒.  อาจารย์ธวัช  ธีระรัตนกุล
        ๓.  อาจารย์เพ็ญศิริ  สมัครพงศ์  
        ๔.  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ชิดเชื้อ
        ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  แก้วคง
        ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร  สุขสมภักดิ์
        ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เลิศสกุล
        ๘.  อาจารย์สิทธิชัย  นวลเศรษฐ