อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
Mrs.Supaporn Chairat
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
https://supapornc.sites.rmutsv.ac.th
supaporn.c@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์
Asst.Prof.Kornkanok Phoksawat
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://kornkanokp.sites.rmutsv.ac.th
kornkanok.p@rmutsv.ac.th

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ
Mrs.Sutikan Kaewkongbon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
https://sutikank.sites.rmutsv.ac.th
sutikan.k@rmutsv.ac.th

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์
Dr.Chanyanoot Morasil
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
https://chanyanootm.sites.rmutsv.ac.th
chanyanoot.m@rmutsv.ac.th

อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม
Mr.Phusana Polsongkram
หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน
https://phusanap.sites.rmutsv.ac.th
phusana.p@rmutsv.ac.th

ดร.เบนจามิน ชนะคช
Dr.Benjamin Chanakot
หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
https://benjaminc.sites.rmutsv.ac.th
benjamin.c@rmutsv.ac.th

ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด
Dr.Nifaosan Raden Ahmad
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
http://nifaosanr.sites.rmutsv.ac.th
nifaosan.r@rmutsv.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ รัตนบุรี
Asst.Prof.Dr.Nitipat Rattanaburee
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://nitipatr.sites.rmutsv.ac.th
nitipat.r@rmutsv.ac.th

อาจารย์อรัญญา จินาชาญ
Miss Arunya Jinachan
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
https://arunyaj.sites.rmutsv.ac.th
arunya.j@rmutsv.ac.th

อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
Mr.Pornprasert Thipsawet
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
https://pornprasertt.sites.rmutsv.ac.th
pornprasert.t@rmutsv.ac.th

อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
Mr.Piyapong Senanut
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
https://piyapongs.sites.rmutsv.ac.th
piyapong.s@rmutsv.ac.th

นางสาวสุภาพร ขุนทอง
Miss Supaporn Khuntong
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
supaporn.k@rmutsv.ac.th